Protetyk słuchu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk"
ul. Wazów 44
65-044 Zielona Góra

Zapytania dotyczące rekrutacji i życia szkoły.
E-mail:  zapytaj@medyk.zgora.pl
Sekretariat: msz@medyk.zgora.pl
Sekretariat czynny:  Pon. - Pt., godz. 7:00-15:00
tel. (068) 325-31-84, tel/fax (068) 327-13-25

 Facebook  

Protetyk słuchu (tryb dzienny )

Протезування слуху ( денна форма навчання )

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry w trybie dziennym )

Тривалість навчання: 2 роки ( 4 семестри денного навчання )

Nauka jest bezpłatna!!!
Możliwość odbywania praktyk zawodowych poza granicami kraju na terenie Niemiec m.in. we Frankfurcie, Guben i Berlinie.

Навчання  є безкоштовним!!!
Можливість набуття професійних практик за межами країни на території Німеччини у Франкфурті, Гюбені та Берліні.

Przedmioty nauczania:

Anatomia, fizjologia i patologia
Otoplastyka
Akustyka i psychoakustyka w protetyce słuchu
Metody badania słuchu
Metody doboru aparatów słuchowych
Budowa, naprawa i miernictwo aparatów słuchowych
Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
Język migowy
Język obcy w ochronie zdrowia
Pracownia badania słuchu
Pracownia dopasowania aparatów słuchowych
Pracownia opieki audioprotetycznej
Trening interpersonalny
Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia
Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu (zajęcia praktyczne)
Wychowanie fizyczne
Praktyka zawodowa

Предмети навчання:

Анатомія, фізіологія та патологія

Отопластика

Акустика та психоакустика в протезуванні слуху

Методи перевірки слуху

Методи підбору слухових апаратів

Будова, ремонт  та вимірювання слухових апаратів

Господарська діяльність у галузі охорони здоров’я

Жестова мова

Іноземна мова в охороні здоров’я

Лабораторія тестування слуху

Лабораторія підбирання слухових апаратів

Лабораторія аудіо – протизувальної опіки

Міжособистісне навчання

Перша медична допомога під час загрози  для життю та здоров’ю

Надання медичних послуг у сфері обслуговування ( практичні заняття )

Фізичне виховання

Професійна практика

 

Informacja o zawodzie protetyk słuchu:

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОФЕСІЮ ПРОТЕЗУВАННЯ СЛУХУ:

Zawód protetyk słuchu wymaga wiedzy i kwalifikacji z wielu dziedzin nauki tj.: medycyny, elektroniki, psychologii, akustyki, fizyki, matematyki oraz marketingu.

Професія протезування слуху вимагає знань та кваліфікації у багатьох галузях науки, таких як:

медицині, електроніці, психології, акустики, фізиці, математиці та маркетингу.

Protetyk słuchu zajmuje się osobami niedosłyszącymi i osobami z podejrzeniem niedosłuchu. Jednym z zadań protetyka słuchu jest wykonywanie specjalistycznych badań słuchu. W momencie potrzeby protezowania protetyk musi dokonać odpowiedniego wyboru i dopasowania aparatu słuchowego do potrzeb pacjenta, jak również jego możliwości manualnych, które są bardzo ważne w obsłudze takiego urządzenia. Następnie pobiera odlew ucha, według którego produkuje się wkładkę uszną do aparatu zausznego lub obudowę do aparatu wewnątrzusznego. Pacjent po zaprotezowaniu zostaje pod opieką protetyka, który powinien zapewnić mu komfort psychiczny i ułatwić asymilację ze społeczeństwem.

Протезування слуху стосується  людей з вадами слуху та людей з підозрою на втрату слуху. Одним із завдань фахівця протезування слуху є проведення спеціалізованих тестів на слух.  За необхідності протезування фахівець повинен зробити правильний вибір та підбирання слухового апарату для потреб пацієнта, а також його мануальних можливостей, які дуже важливі у роботі такого приладу. Потім відбувається виливання зліпка вуха, згідно з якими виготовляється вушна вставка для завушного апарату, або корпус для вушного апарату. Після протезування  пацієнт підлягає професійній опіці, яка забезпечує  йому психологічний комфорт та полегшує  інтеграцію у суспільстві.

Dynamicznie rozwijająca się od około 15 lat dziedzina protetyki słuchu w Polsce koreluje pomiędzy potrzebami pracodawców, a możliwościami dostarczenia odpowiedniej liczby wyspecjalizowanego personelu medycznego. Rozwijający się rynek protetyki słuchu w Polsce wymaga coraz większej liczby pracowników, ludzi z kierunkowym wykształceniem oraz doświadczeniem zawodowym.

Динамічно розвивається сфера слухового обслуговування  в Польщі, вже протягом  15 років корелює між потребами роботодавців та можливістю забезпечення достатньої кількості спеціалізованого медичного персоналу. Зростаючий ринок слухового догляду в Польщі вимагає збільшення кількості співробітників, людей з спрямованою освітою та професійним досвідом.

Protetyk słuchu może pracować w:

Фахівець з протезування слуху може працювати в :

Prywatnych firmach zajmujących się sprzedażą aparatów słuchowych
Firmach i przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i wytwarzaniem aparatów słuchowych, systemów komunikacji scenicznej i wielu innych branżach
Współpracować z NFZ jako protetycy-audiometryści /dobór aparatu słuchowego/
Współpracować z gabinetami medycyny pracy w zakresie regularnych badań słuchu pracowników
Współpraca z lekarzem otolaryngologiem w wykonywaniu aparatów słuchowych dla zdiagnozowanych przez lekarzy pacjentów.

Приватних компаніях з продажу слухових апаратів

Фірмах та компаніях, що займаються проектуванням та виробництвом слухових апаратів, сценічних систем зв’язку та багатьох інших галузей промисловості

Співпраця з NFZ як протезування – аудіометри/ вибір слухового апарату

Співпраця з кабінетами робочої медицини для регулярних тестів на слух співробітників

Співпраця з отоларингологом у виконані слухових апаратів для пацієнтів, діагностованих лікарями.

Uczniowie zdobywają umiejętność nawiązywania konwersacji z osobą niesłyszącą poprzez naukę języka migowego oraz poznają branżowy język obcy (angielski lub niemiecki).

Учні здобувають вміння спілкуватися з особою, що не чує через жестову мову, а також знайомляться з професійною іноземною (англійською або німецькою) мовою.

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Навчання  закінчується зовнішнім іспитом, підтверджуючим професійну кваліфікацію.

Skip to content