Nowoczesna Edukacja

Projekt unijny

Проект  Європейського Союзу

Nowoczesna Edukacja

Сучасна освіта

Tytuł projektu: Z Medykiem w przyszłość – program rozwoju kształcenia i specjalizacji zawodowych
w CKZiU Medyk w Zielonej Górze.

       Назва проєкту : З Медиком в майбутнє  –  програма розвитку освіти, і професійних спеціалізацій у CKZiU Medyk ( Медик ) в Зеленій Гурі

 
Okres realizacji projektu: od 2021-03-01 do 2023-06-30
                          Період реалізації проєкту : від 01-03-2021 до 30-06-2023

     Całkowita wartość projektu: 3 290 772,00

      Сукупна вартість проєкту : 3 290 772,00

Kwota dofinansowania: 2 961 694,80

 Сума до фінансування : 2 961 694,80

 

 Efekty projektu: Szkolenia dla słuchaczy CKZiU Medyk Zielona Góra

Ефекти проєкту : Навчання для слухачів CKZiU Medyk Зелена Гура

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze, jednostką organizacyjną jako podmiotem współpracującym z CKZiU Medyk od wielu lat przy wspólnym rozwoju oferty edukacyjnej i kształceniu kadry Medyka oraz realizacji projektów z partnerami z Niemiec.

Проєкт реалізовується в партнерстві з Комплексом Загальноосвітніх і Спортивних Шкіл в Зеленій Гурі, організаційна одиниця як суб’єкт співпраці з CKZiU Medyk  протягом багатьох років при спільному розвитку освітньої пропозиції та навчанні кадрів Медика, а також реалізації проєктів з партнерами з Німеччиною.

 

Głównym celem projektu jest lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.Projekt umożliwi zwiększenie zdolności do zatrudnienia słuchaczy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – do 06.2023. Projekt umożliwi poprawę bazy dydaktycznej, podniesienie jakości kształcenia zawodowego, poprawę efektywności procesu edukacji w CKUiZ Medyk oraz rozwijanie kompetencji nauczycieli i słuchaczy.

Головною метою проекту є адаптування систем навчання та підготовки до потреб ринку праці, полегшення переходу з етапу навчання до етапу працевлаштування, а також зміцнення систем навчання і професійної підготовки та їх якості через механізм прогнозування вміння, адаптація навчальних планів, а також створення і розвитку систем навчання через практичну професійну науку, яка реалізовується в тісній  співпраці з роботодавцями. Проєкт дасть можливість збільшення доступу до працевлаштування слухачів Центру Професійної та Безперервної освіти “Медик” в Зеленій Гурі – до 06.2023. Проєкт  покращить дидактичну базу, підвищить якість професійного навчання, ефективність процесу освіти в CKUiZ Medyk, а також розвиток компетенцій вчителів та слухачів.

W projekcie zaplanowano:

 1. Kursy dla 320 uczniów. Kursy realizowane będą poza podstawą programową i prowadzone przez nauczycieli, wcześniej przeszkolonych z tego obszaru.
 2. Kursy i szkolenia dla 17 nauczycieli, którzy nabędą wiedzę i kwalifikacje, aby następnie przekazywać ją swoim uczniom w ramach osobnych szkoleń.
 3. Dodatkowe staże uczniowskie dla 152 uczniów w zawodach: Technik Usług Kosmetycznych, Technik Masażysta, Technik Elektroradiologii.
 4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe: realizacja programu zewnętrznego wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego, doradztwo indywidualne i grupowe dla 320 uczniów w ramach Punktu Informacji i Kariery.
 5. Doposażenie bazy dydaktycznej.

У проєкті заплановано :

 1. Курси для 320 учнів. Курси реалізуватимуться поза основами програми і здійснюватимуться через вчителів раніше підготованих з цієї галузі.
 2. Курси і навчання для 17-ти вчителів, які набуватимуть знання і кваліфікації, щоб потім передавати знання своїм учням у межах окремих курсів.
 3. Додаткові учнівські практики для 152 – ох учнів в професіях: Технік Косметичних Послуг, Технік Масажист, Технік Електрорадіології.
 4. Освітньо-професійні консультації: реалізація програми зовнішньої підтримки у сфері професійного консультування, індивідуальний і груповий консалтинг для 320 – ох учнів у межах Пункту Інформації та Кар’єри.
 5. Модернізація дидактичної бази.

Zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji zapewnimy możliwość udziału osobom z niepełnosprawnościami – zarówno jeśli chodzi o słuchaczy jak i nauczycieli CKUIZ Medyk, zaplecze techniczne lidera i partnera oraz wszystkie etapy realizacji projektu od rekrutacji po kształcenie i staże. W trakcie realizacji zajęć, gwarantujemy dostęp do sal szkoleniowych i zaplecza socjalnego
(winda, podjazd), oferujemy zindywidualizowane elementy opieki dydaktycznej i nauczania (możliwość spotkania, konsultacji i pracy z nauczycielem 1-1) dla słuchaczy z problemami natury psychicznej (z i bez orzeczenia o niepełnosprawności) i trudnościami życiowymi. Zajęcia on-line przy udziale platformy, indywidualne konsultacje on-line, materiały szkoleniowe dostępne w wersji elektronicznej służą niwelowaniu ewentualnych różnic w dostępie do wiedzy w sytuacji ograniczenia ruchowego, kłopotów zdrowotnych itd. Oferujemy stały dostęp do pomocy psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego w przypadku trudności związanych z niepełnosprawnością. Zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji nasi uczniowie będą mieli możliwość wyboru miejsca odbywania stażu zgodnie z indywidualnymi preferencjami i dostępnością dla os. niepełnosprawnych. Analiza lubuskiego rynku pracy, starzenie się społeczeństwa, wzrost liczby instytucji opiekuńczych, placówek medycznych i rozwój lokalnej infrastruktury wskazuje na konieczność intensywnego kształcenia kadry na poziomie zawodowym w zawodach opiekuńczych i okołomedycznych. Wiąże się to z rozwojem systemu kształcenia zgodnie z zapisami Krajowych Ram Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji promującego rozwój dodatkowych umiejętności, uprawnień i kwalifikacji dzięki kursom i szkoleniom zamiast nowych zawodów. Zmieniające się wymagania rynku, powstawanie oraz zanikanie zawodów i specjalności sprawia, że należy poszukiwać efektywnych sposobów kształcenia zawodowego oraz elastycznego dostosowywania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, szkolić pracowników o szerszych i aktualnych zakresach umiejętności. W woj. lubuskim zwiększa się udział, rola i prestiż kształcenia zaw., maleje udział kształcenia na studiach wyższych. Wg danych Lubuskiego Kuratorium Oświaty wzrasta liczba chętnych do nauki w technikach (o około 33% w ostatnich 3 latach) i w zasadniczych szkołach zawodowych (o około 20 %). Lubuski Barometr Zawodów 2020 wskazuje deficyt opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, fizjoterapeutów i masażystów, pracowników ds. techniki dentystycznej, farmaceutów, opiekunek dziecięcych. Projekt oferuje przygotowanie zarówno nauczycieli (szkolenia dla kadry) do nauczania pożądanych treści tematycznych jak i słuchaczy (kursy zawodowe) jako odbiorców szkoleń zgodnie z potrzebami rynku pracy (badanie własne Medyka- diagnoza), aktywny udział pracodawców w procesie kształcenia (program stażów) i rozwój kompetencji edukacyjno-zawodowych w ramach doradztwa zawodowego.

Згідно з принципом рівності шансів і недискримінації ми забезпечимо можливість участі для осіб  з обмеженими можливостями – що стосується слухачів (учнів) і вчителів CKUIZ Medyk, технічне підґрунтя як лідера та і партнера, а також всі етапи реалізації проєкту від початку набору до навчання і стажування. У процесі реалізації занять ми гарантуємо доступ до навчальних  аудиторій, адаптованих до соціальних потреб (ліфт, пандус), ми пропонуємо індивідуальні елементи дидактичної допомоги і навчання (можливість зустрічей, консультацій і роботи з вчителем один на один) для слухачів з психічними проблемами (з і без висновку про інвалідність) і життєвими труднощами. Заняття он-лайн за допомогою платформи, індивідуальні консультації он-лайн, навчальні матеріали доступні в електронній версії будуть компенсувати можливі відмінності в доступі до матеріалів у випадку обмеження руху, проблемами зі здоров’ям. Ми пропонуємо постійний доступ до допомоги психолога, педагога і професійного порадника у випадку проблем,  пов’язаних з обмеженими можливостями. Згідно з принципом рівності шансів і недискримінації наші учні матимуть можливість вибору місця проходження практики згідно з індивідуальними преференціями та доступністю для осіб з обмеженими можливостями. Аналіз ринку праці Любуського воєводства, старіння суспільства, збільшення кількості опікунських установ, медичних представництв і розвиток місцевої інфраструктури вказує на необхідність інтенсивного навчання кадрів на професійному рівні в опікунських і пов’язаних з медициною закладах. Згідно з даними Любуської Освітньої Ради зростає кількість бажаючих навчатися в  технікумах (приблизно  на 33 % за останні 3 роки ) і в базових професійних школах ( приблизно  на 20% ). Любуська Шкала Професій 2020 вказує на дефіцит опікунів старших осіб і осіб з обмеженими можливостями, фізіотерапевтів і масажистів, спеціалістів таких як Технік Стоматологічний , Фармацевт, Дитячий Опікун. Проєкт пропонує підготовку як вчителів (підготовка кадрів) до навчання очікуваного тематичного змісту, так і слухачів ( професійні курси)  як здобувачів знань згідно з потребами ринку праці ( власне дослідження Медика – висновок), активну участь роботодавців в процесі навчання ( програма стажування) і розвиток освітньо-професійних компетенцій у межах професійних консультацій.

 

Doświadczenie CKUIZ Medyk wskazuje, iż dotychczasowe praktyki (2-4 tyg.) są za krótkie, aby poznać specyfikę pracy i nowości technologiczne. Nawiązano więc kontakty z przedsiębiorcami gotowymi przyjąć uczestników projektu na dodatkowe staże. Zajęcia w ramach projektu odpowiadają potrzebom lubuskich pracodawców, którzy poszukują wykwalifikowanych pracowników usług z praktycznymi umiejętnościami do wykorzystania od zaraz. Tematyka szkoleń wynika z potrzeb rynku, oczekiwań pracodawców i uczniów oraz zmian technologicznych i organizacyjnych, jakie zachodzą na rynku. Projekt umożliwi wyposażenie uczniów w dodatkowe kompetencje (też w obszarze doradztwa zawodowego i planowania kariery) i kwalifikacji, które na rynku są dla wielu uczniów niedostępne ze względów finansowych, poprzez wyposażenie w nie najpierw nauczycieli, a w następnej kolejności– słuchaczy. Wymaga to jednak doposażenia placówki w odpowiedni sprzęt. Wsparte to zostanie przez staże u pracodawców, które pozwolą wykorzystać zdobyte umiejętności i kwalifikacje w warunkach pracy.

Досвід CKUIZ Medyk підтверджує, що сучасне стажування  ( 2-4 тижні) є короткотривалим, щоб дізнатися специфіку роботи і технологічні новини. Отже, налагоджуються контакти з підприємцями, котрі охоче беруть учасників проєкту на додаткове стажування. Заняття у межах проєкту відповідають потребам місцевих роботодавців, які шукають кваліфікованих спеціалістів з практичним досвідом та вмінням його застосування. Тематика навчання обумовлена потребами ринку, очікуваннями  роботодавців і учнів, а також технологічними і організаційними змінами, що відбуваються на ринку. Проєкт дасть можливість розвитку додаткових компетенцій учнів ( також у просторі професійного консультування і планування кар’єри ) і кваліфікацій, які на ринку для багатьох учнів є недоступними з фінансових міркувань, через  навчання спершу вчителів, а потім  – учнів. Модернізація об’єкта відповідним устаткуванням – це головна вимога. Підтримка буде супроводжуватись  стажуванням у роботодавців, які дозволять використати здобуті навики і вміння на практиці.

 

Korzyści z realizacji projektu:

  1. dla słuchaczy – wysoka indywidualizacja procesu kształcenia, atrakcyjne metody i formy kształcenia, nabycie dodatkowych pozaprogramowych umiejętności zawodowych potwierdzonych certyfikatem. skuteczniejsze uczenie się przez działanie, praktyczny kontakt z instrumentami rynku pracy (doradztwo zawodowe), stosowanie e-learningu.
  2. dla nauczycieli – aktywizacja zawodowa nauczycieli, wzbogacenie warsztatu pracy, konieczność stosowania innowacyjnych rozwiązań w kształceniu i aktualizowania wiedzy zawodowej (e-learning połączony z praktyką i nauką stacjonarną), obudowa dydaktyczna – pakiety edukacyjne do dyspozycji nauczycieli i uczniów, wzbogacenie bazy kształcenia praktycznego szkoły – szersza współpraca z pracodawcami
  3. dla szkoły – uatrakcyjnienie oferty kształcenia, skorelowanie oferty szkol. z potrzebami rynku pracy, w procesie kształcenia uczestniczą lepiej przygotowani nauczyciele, podniesienie jakości pracy szkoły, wzbogacenie oferty i bazy dydaktycznej, doposażenie pracowni, promocja szkoły w środowisku lokalnym, na rynku edukacyjnym
  4. dla otoczenia szkoły- na rynku edukacyjnym pojawia się konkurencja, system kształcenia sprzyja potwierdzaniu kwalifikacji „cząstkowych”, organy prowadzące i nadzorujące mogą prezentować dobre praktyki kształcenia zawodowego na szerokim forum, współpracę z pracodawcami.
  5. dla pracodawców – przygotowanie pracowników zgodnie z potrzebami rynku pracy, aktywny udział pracodawców w procesie kształcenia, rozwój firmy w oparciu o odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, wpływ pracodawców na modyfikację programów kształcenia.
  6. dla rozwoju lokalnego – lepsze dostosowanie umiejętności absolwentów do oczekiwań rynku pracy, wyższa efektywność kształcenia zawodowego, innowacyjni, nowocześni nauczyciele – wyższa jakość zasobów w CKZiU Medyk wdrożone również zostaną elementy związane z doradztwem zawodowym

Користь з реалізації проекту:

 1. Для слухачів – висока індивідуалізація процесу навчання, привабливі методи і форми навчання, набуття додаткових позапрограмових професійних вмінь, підтверджених сертифікатом. Ефективне навчання за допомогою практики, реальний контакт з інструментами ринку праці (професійний консалтинг ), застосування он-лайн навчання через e –learning.
 2. Для вчителів – професійна активізація вчителів, вдосконалення майстерності праці, необхідність застосування інноваційних рішень в навчанні та актуалізації професійних знань ( он-лайн навчання пов’язане з практикою і стаціонарним навчанням), дидактична база – освітні пакети для використання вчителями та учнями, вдосконалення практичної бази навчання у школі – широка співпраця з роботодавцями.
 3. Для школи – покращення освітньої пропозиції, відповідні навчальні пропозиції. З потребами ринку праці у процесі навчання беруть участь краще підготовлені вчителі, підняття якості роботи школи, збагачення пропозицій і дидактичної бази, модернізація майстерень, реклама школи в місцевому середовищі, на навчальному ринку.
 4. Для оточення школи – на освітньому ринку з’являється конкуренція, система навчання сприяє підтвердженню “ часткових кваліфікацій”, органи, що супроводжують і наглядають, можуть демонструвати хороші вміння професійного навчання на широкому форумі, у співробітництві з роботодавцями.
 5. Для роботодавців – підготовка працівників згідно з потребами ринку праці, активна участь роботодавців у процесі навчання, розвиток фірми спираючись на відповідно кваліфіковані кадри, вплив роботодавців на модифікацію програм навчання.
 6. Для місцевого розвитку – краще застосування вміння випускників до очікувань ринку праці, вища ефективність професійного навчання, інноваційні, сучасні вчителі – вища якість ресурсів в CKZIU Medyk реалізовані також залишаться елементи, пов’язані з професійною консультацією.

 

W zadaniu zrealizowany zostanie:
I. Program zewnętrznego wsparcia szkoły w zakresie doradztwa zawodowego. Obejmować będzie etapy:1. Przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa zaw. w szkole, co umożliwi identyfikację potrzeb szkoły (określenie metodologii, narzędzi, ustalenie wniosków z diagnozy).
2. Opracowanie planu zewnętrznego wsparcia szkoły w zakresie doradztwa zawodowego.
3. Wdrożenie i realizacja planu wsparcia szkoły w zakresie doradztwa.
4. Tworzenie i rozwój sieci doradców i sieci instytucji (spotkania z pracodawcami, instytucjami ich zrzeszającymi, instytucjami rynku pracy).
5. Monitorowanie i ewaluacjaOsobą realizującą program będzie doradca-konsultant. Plan będzie zawierał działania umożliwiające podniesienie jakości doradztwa.

В завданні буде реалізовано:

I . Програма зовнішньої підтримки школи у сфері професійної консультації:

Будуть охоплені такі етапи:

 1. Проведення дослідження стану освітньої консультації в школі, що дасть можливість ідентифікувати потреби школи ( визначання методології, знарядь, установлення пропозицій з дослідження ).
 2. Розробка плану зовнішньої підтримки школи у сфері професійної консультації.
 3. Впровадження та реалізація плану підтримки школи у сфері консалтингу.
 4. Створоення і розвиток мережі радників і мережі установ (зустрічі з роботодавцями, їх асоційованих установ, установами ринку праці).
 5. Нагляд і оцінка. Особа, яка реалу зватиме програму, буде радником – консультантом. До плану входитимуть дії, що дозволяють підняти якість консультації.

 

 1. Utworzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery, w ramach którego zaplanowano diagnozę indywidualnych potrzeb zawodowych i edukacyjnych uczniów w trakcie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym. Doradca pomoże określić konkretne cele zawodowe, wybrać działania i określi terminy i zadania do wykonania. Ponadto zaplanowano warsztaty tematyczne:
 2. Jak szukać pracy
 3. Asertywność w pracy
 4. Komunikacja interpersonalna z osobami niepełnosprawnymi
 5. Sytuacje trudne i konfliktowe
 6. Umiejętność współdziałania
 7. Motywacja w działaniu
 8. Zarządzanie sobą w czasie
 9. II. Утворення Шкільного пункту інформації і кар’єри у межах, якого заплановане дослідження індивідуальних професійних і освітніх потреб учнів у процесі індивідуальних зустрічей з професійним консультантом. Радник допоможе визначити конкретні професійні цілі, обрати дії та визначить терміни і завдання для виконання. Крім того заплановані тематичні семінари:
 10. Як знайти роботу
 11. Асертивність в роботі
 12. Міжособова комунікація з особами з обмеженими можливостями
 13. Вміння співпрацювати (взаємодіяти)
 14. Важкі та конфліктні ситуації
 15. Мотивація в дії
 16. Управління собою у часі

 

Staże

W stażach weźmie udział 152 uczestników, w tym: – 52 słuchaczy kierunku technik usług kosmetycznych, – 80 uczniów kierunku technik masażysta, – 20 uczniów kierunku technik elektroradiolog.
Każdy uczestnik weźmie udział w stażu trwającym 150 h. Staż będzie realizowany zgodnie z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży oraz Zaleceniami Rady UE z dnia 10.03.2014 r. w sprawie ram jakości staży. Staże w pierwszej kolejności będą realizowane u pracodawców, którzy zadeklarują wniesienie 5% wkładu w organizację i przeprowadzenie stażu. Ze względu na Covid-19, uczestnicy będą kierowani na staże przede wszystkim indywidualnie. Staże będą realizowane zgodnie z programem opracowanym przez nauczyciela i dyrektora we współpracy z podmiotem przyjmującym na staż. Wnioskodawca zawrze umowy trójstronne (CKZIU, pracodawca, uczestnik), określające okres trwania stażu, stypendium, miejsce wykonywania prac, obowiązki oraz dane opiekuna stażu. Obowiązkiem pracodawcy będzie m.in. zapewnienie stanowiska pracy, przeszkolenie bhp i ppoż., nadzór, monitorowanie postępów stażysty, gromadzenie list obecności i wydanie dokumentu potwierdzającego odbycie stażu. Stażysta będzie pracować pod nadzorem opiekuna. Staż będzie realizowany zgodnie z programem stażu. Zaplanowane działania pozwolą na uzyskanie trwałości rezultatów – przygotowanie teoretyczne i praktyczne dostosowane do potrzeb uczestników pozwoli im na długotrwałe zatrudnienie.

Стажування:

В стажуванні візьме участь 152 учасника, в тому : – 52 учні напрямку Технік Послуг Косметичних, – 80 учнів напрямку Технік Масажист, – 20 учнів напрямку Технік Електро-радіолог.

Кожен учасник візьме участь в стажуванні, що триває 150 годин. Стажування буде реалізоване згідно з Польськими Рамками якості практик і стажування, а також рекомендаціями Ради ЄС від 10.03.2014 р. у справі рамок якості стажування. Стажування в першу чергу буде реалізовуватися в роботодавців, які задекларують внесення 5% вкладу в організацію і проведення стажування. З погляду на Covid-19 , учасники будуть направлені на стажування, перш за все, індивідуально. Стажування будуть реалізовані згідно з розробленою програмою  через вчителів і директора у співпраці з суб’єктом, яка бере на стажування. Заявник укладе трьохсторонню угоду (CKZIU, роботодавець, учасник),  де опише період стажування, стипендію, місце виконання роботи, обов’язки, а також дані опікуна стажу. Обов’язком роботодавця буде визначення місця роботи, навчання безпеки і гігієни праці, нагляд, моніторування прогресу стажиста, збирання списків присутності і видання документу, що підтвердить проходження стажуяван. Стажист буде працювати під наглядом опікуна. Практика буде реалізована згідно з програмою стажування. Заплановані дії приведуть  до  отримання довгоочікуваних результатів – теоретична та практична підготовка, пристосована до потреб учасників дозволить їм працевлаштуватись на довготривалий термін.

Zawód Szkolenia/kursy
OPIEKUN MEDYCZNY

 

Podstawy masażu klasycznego- Masaż medyczny
Zasady zdrowego odżywiania i wpływ na zdrowie człowieka 5 grup x 5 osób
Podstawy żywienia w profilaktyce chorób dietozależnych 5 grup x 5 osób
Kwalifikowana Pierwsza Pomoc 3 grupy x 6 osób- wykorzystanie pracowni symulacji ratowniczej
Kompleksowa Opieka nad pacjentem z cukrzycą 3 grupy x 6 osób
Opieka nad pacjentem ze stomią 3 grupy x 6 osób
TECHNIK ELEKTRORADIOLOG Obsługa aparatu MR, wykonywanie badań MR- Badanie MR- badanie noworodków, badanie kontrastowe: 24 osoby
Obsługa aparatu TK, wykonywanie badań TK- Badanie TK- badanie noworodków, badanie kontrastowe: 24osoby
Ochrona Radiologiczna Pacjenta: 24 osoby- obowiązkowy kurs wymagany do ukończenia przed przystąpieniem do pracy- przepisy- Ustawa Prawo Atomowe.
Kwalifikowana Pierwsza Pomoc 3 grupy x 6 osób- wykorzystanie pracowni symulacji ratowniczej
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH Podologia: 16 osób
Stylizacja brwi i rzęs: 16 osób
Anti-aging: 16 osób
Kreowanie wizerunku 16 osób
Masaże relaksacyjne – 5 grup po 6 osób- Pinoterapia
Masaż gorącymi kamieniami – 3 grupy po 6 osób- Terapia nerwowo-mięśniowa

 

Zasady zdrowego odżywiania i wpływ na zdrowie człowieka  5 grup x 5 osób
Podstawy żywienia w profilaktyce chorób dietozależnych 5 grup x 5 osób
TECHNIK MASAŻYSTA Masaże relaksacyjne – grup 5 po 6 osób- Pinoterapia
Stretching optymalny – grup 3 po 6 osób- Terapia nerwowo-mięśniowa
Masaż gorącymi kamieniami – grup 3 po 6 osób- Terapia nerwowo-mięśniowa
Masaż przyrządowy – grup 3 po 6 osób- Masaż powięziowy
Stosowanie nowoczesnych zabiegów fizykalnych w     kosmetyce i odnowie biologicznej – grup 2 po 4 osoby- Integracja strukturalna , masaż w kosmetyce
Wykorzystanie środowiska wodnego w profilaktyce zdrowia zawodowego 10 grup x 6 osób. Współpraca z partnerem projektu tj. ZSS
Masaż w środowisku wodnym-bicze, masaż podwodny, masaż wirowy- 5 grup x 6 godz. – Terapia nerwowo-mięśniowa
Kurs endermologii – terapia próżniowa Body Health- 5 grup x 4 godziny- Stosowanie nowoczesnych zabiegów fizykalnych w kosmetyce i odnowie biologicznej
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY Podstawy masażu klasycznego – 5 grup po 6 osób- Masaż medyczny
kurs Kwalifikowana Pierwsza Pomoc 3 grupy x 6 osób- wykorzystanie pracowni symulacji ratowniczej
TECHNIK FARMACEUTYCZNY kurs Kwalifikowana Pierwsza Pomoc 3 grupy x 6 osób- wykorzystanie pracowni symulacji ratowniczej
Освіта Навчання/курси
 

 

Медичний опікун

Основи класичного масажу – Медичний масаж
Принципи здорового харчування і вплив на здоров’я людини 5 груп по 5 осіб
Основи харчування у профілактиці хвороб дієтозалежних 5 груп по 5 осіб
Перша кваліфікована допомога 3 групи по 6 осіб з використанням майстерні рятувальної симуляції
Комплексний догляд за пацієнтом з цукровим діабетом 3 групи по 6 осіб
Догляд за пацієнтом зі стомою 3 групи по 6 осіб
 

Технік Електрорадіолог

Обслуговування магнетично-резонансного апарату; виконання магнетично-резонансних досліджень; магнетично-резонансне дослідження новонароджених, контрастне дослідження: 24 особи
Обслуговування комп’ютерно-томографічного апарату; виконання компютерно-томографічних досліджень; комп’ютерна томографія новонароджених, контрастне дослідження : 24 особи
Радіологічна охорона пацієнта: 24 особи – обов’язковий курс, необхідний для закінчення перед початком діяльності – Закон Автономне Право
Перша кваліфікована допомога 3 групи по 6 осіб з використанням майстерні рятувальної симуляції
 

 

 

 

Технік Косметичних Послуг

Подологія : 16 осіб
Стилізація брів та вій: 16 осіб
Анти-ейджінг (Anti-aging) – 16 осіб
Макіяж 16 осіб
Релаксаційний масаж – 5 груп по 6 осіб – Пінотерапія
Масаж гарячим камінням  – 3 групи по 6 осіб – нервово-м’язова терапія
Принципи здорового харчування і вплив на здоров’я людини 5 груп по 5 осіб
Основи  харчування у профілактиці хвороб дієтозалежних 5 груп по 5 осіб
 

 

 

Технік Масажист

Релаксаційний масаж – 5 груп по 6 осіб – Пінотерапія
Оптимальний стречинг – 3 групи по 6 осіб – нервово-м’язова терапія
Масаж гарячим камінням – 3 групи по 6 осіб – нервово-м’язова терапія
Інструментальний масаж – 3 групи по 6 осіб – масаж фасції
Застосування сучасних фізичних процедур у косметології і біологічному відновленні – 2 групи по 4 особи – Структурна інтеграція, масаж в косметології
Використання водного середовища у профілактиці професійного здоров’я 10 груп по 6 осіб. Співробітництво з партнером проєкту ZSS
Масаж за допомогою струменів води, підводний масаж, гідромасаж – 5 груп по 6 годин – нервово-м’язова терапія
Курс ендермології – вакуумна терапія Body Health – 5 груп по 4 години – Застосування сучасних фізичних процедур у косметології та біологічному відновленні.
Професійний терапевт

( класовий)

Основи класичного масажу- 5 груп по 6 осіб – Медичний масаж
Перша кваліфікована допомога 3 групи по 6 осіб з використанням майстерні рятувальної симуляції
Технік Фармацевт Перша кваліфікована допомога 3 групи по 6 осіб з використанням майстерні рятувальної симуляції
 
Zaplanowano w sumie szkolenia/kursy dla 17 n-li zatrudnionych w CKZiU Medyk
 Zaplanowano łącznie 31 szkoleń dla nauczycieli z zakresu:

-BHP i prowadzenie dokumentacji w gabinecie podologicznym (2 n-li),

-Wykonywanie indywidualnych odciążeń pozabiegowych (2 n-li),

-Ortonyksja (2 n-li),

-Zespół stopy cukrzycowej (2 n-li) ,

-Elektrokoagulacja (2 n-li),

– Masaż (liftingujący, anti-age, japoński, Facelift) (2 n-li),

-Masaż Kobido (2 n-li),

-Drenaż limfatyczny (2 n-li),

-Stylizacja sylwetki (2 n-li),

-Kreowanie wizerunku (2 n-li),

-Obsługa oprogramowania do obróbki zdjęć (2 n-li),

-Makijaż permanentny (2 n-li),

-Laminacja brwi i rzęs (2 n-li),

-Masaż powięziowy (4 n-li),

-Masaż tkanek głębokich (4 n-li),

-Testy diagnostyczne w fizjoterapii i masażu (5 n-li),

-Pinoterapia (4 n-li),

-Terapia nerwowo-mięśniowa (4 n-li),

-Integracja strukturalna , masaż w kosmetyce (4 n-li),

-Masaż medyczny (1 n-l),

-Stosowanie nowoczesnych zabiegów fizykalnych w kosmetyce i odnowie biologicznej (6 n-li),

-NLS (2 n-li),

-BLS (2 n-li),

-ALS (2 n-li),

-ETC (2 n-li),

-GIC (2 n-li),

-EPALS (2 n-li),

-Obsługa aparatu MR (3 n-li),

-Obsługa aparatu TK (3 n-li),

-Badania nadprogowe w audiometrii (3 n-li),

-Wykonywanie badań z zakresu EEG (3 n-li).

Заплановано в підсумку навчання/курси для 17 вчителів працевлаштованих в CKZiU Medyk

Заплановано також 31 навчання для вчителів у сферах:

 • Безпека та гігієна праці та ведення документації в подологічному кабінеті (2 вчителі (в-лі),
 • Виконання індивідуальних післяопераційних полегшень (2 в-лі),
 • Ортоніксія ( 2 в–лі),
 • Комплекс діабетної стопи (2 в-лі),
 • Електрокоагуляція ( 2 в-лі),
 • Масаж ( ліфтинговий, антивіковий, японський, Facelift) ( 2 в-лі),
 • Масаж Кобідо ( 2 в-лі),
 • Лімфатичний дренаж (2 в-лі),
 • Стилізація силуету (2 в-лі),
 • Макіяж (2 в-лі),
 • Обслуговування програмного забезпечення для обробки фотографій (2 в-лі),
 • Перманентний макіяж (2 в-лі),
 • Ламінування брів та вій (2 в-лі),
 • Фасціальний масаж (4 в-ля),
 • Глибоко – тканинний масаж (4 в-ля),
 • Діагностичні тести у фізіотерапії та масажу (5 в-лів),
 • Пінотерапія (4 в-ля),
 • Нервово –м’язева терапія (4 в-ля),
 • Інтеграція структурна, масаж в косметології (4 в-ля),
 • Медичний масаж (1 в-ль),
 • Застосування сучасних фізичних процедур у косметології та біологічному оновленні (6 в-лів),
 • NLS (2 в-лі),
 • BLS (2 в-лі),
 • ALS (2 в-лі),
 • ETC (2 в-лі),
 • GIC (2 в-лі),
 • EPALS (2 в-лі),
 • Обслуговування магнетично – резонансного апарату (3 в-лів),
 • Обслуговування комп’ютерно – томографічного апарату (3 в-лів),
 • Дослідження надпрограмне в аудіометрії (3 в-лів),
 • Виконання досліджень із сфери електроенцефалографії (ЕЕГ) (3 в-лів).

 

 

 

 

Skip to content