Zaznacz stronę

Nowoczesna Edukacja

Tytuł projektu: Z Medykiem w przyszłość – program rozwoju kształcenia i specjalizacji zawodowych
w CKZiU Medyk w Zielonej Górze.
Okres realizacji projektu: od 2021-03-01 do 2023-06-30

Całkowita wartość projektu: 3 290 772,00

Kwota dofinansowania: 2 961 694,80

 

      Efekty projektu: Szkolenia dla słuchaczy CKZiU Medyk Zielona Góra

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze, jednostką organizacyjną jako podmiotem współpracującym z CKZiU Medyk od wielu lat przy wspólnym rozwoju oferty edukacyjnej i kształceniu kadry Medyka oraz realizacji projektów z partnerami z Niemiec.

 

Głównym celem projektu jest lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.Projekt umożliwi zwiększenie zdolności do zatrudnienia słuchaczy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – do 06.2023. Projekt umożliwi poprawę bazy dydaktycznej, podniesienie jakości kształcenia zawodowego, poprawę efektywności procesu edukacji w CKUiZ Medyk oraz rozwijanie kompetencji nauczycieli i słuchaczy.

W projekcie zaplanowano:
 1. Kursy dla 320 uczniów. Kursy realizowane będą poza podstawą programową i prowadzone przez nauczycieli, wcześniej przeszkolonych z tego obszaru.
 2. Kursy i szkolenia dla 17 nauczycieli, którzy nabędą wiedzę i kwalifikacje, aby następnie przekazywać ją swoim uczniom w ramach osobnych szkoleń.
 3. Dodatkowe staże uczniowskie dla 152 uczniów w zawodach: Technik Usług Kosmetycznych, Technik Masażysta, Technik Elektroradiologii.
 4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe: realizacja programu zewnętrznego wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego, doradztwo indywidualne i grupowe dla 320 uczniów w ramach Punktu Informacji i Kariery.
 5. Doposażenie bazy dydaktycznej.

Zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji zapewnimy możliwość udziału osobom z niepełnosprawnościami – zarówno jeśli chodzi o słuchaczy jak i nauczycieli CKUIZ Medyk, zaplecze techniczne lidera i partnera oraz wszystkie etapy realizacji projektu od rekrutacji po kształcenie i staże. W trakcie realizacji zajęć, gwarantujemy dostęp do sal szkoleniowych i zaplecza socjalnego
(winda, podjazd), oferujemy zindywidualizowane elementy opieki dydaktycznej i nauczania (możliwość spotkania, konsultacji i pracy z nauczycielem 1-1) dla słuchaczy z problemami natury psychicznej (z i bez orzeczenia o niepełnosprawności) i trudnościami życiowymi. Zajęcia on-line przy udziale platformy, indywidualne konsultacje on-line, materiały szkoleniowe dostępne w wersji elektronicznej służą niwelowaniu ewentualnych różnic w dostępie do wiedzy w sytuacji ograniczenia ruchowego, kłopotów zdrowotnych itd. Oferujemy stały dostęp do pomocy psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego w przypadku trudności związanych z niepełnosprawnością. Zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji nasi uczniowie będą mieli możliwość wyboru miejsca odbywania stażu zgodnie z indywidualnymi preferencjami i dostępnością dla os. niepełnosprawnych. Analiza lubuskiego rynku pracy, starzenie się społeczeństwa, wzrost liczby instytucji opiekuńczych, placówek medycznych i rozwój lokalnej infrastruktury wskazuje na konieczność intensywnego kształcenia kadry na poziomie zawodowym w zawodach opiekuńczych i okołomedycznych. Wiąże się to z rozwojem systemu kształcenia zgodnie z zapisami Krajowych Ram Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji promującego rozwój dodatkowych umiejętności, uprawnień i kwalifikacji dzięki kursom i szkoleniom zamiast nowych zawodów. Zmieniające się wymagania rynku, powstawanie oraz zanikanie zawodów i specjalności sprawia, że należy poszukiwać efektywnych sposobów kształcenia zawodowego oraz elastycznego dostosowywania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, szkolić pracowników o szerszych i aktualnych zakresach umiejętności. W woj. lubuskim zwiększa się udział, rola i prestiż kształcenia zaw., maleje udział kształcenia na studiach wyższych. Wg danych Lubuskiego Kuratorium Oświaty wzrasta liczba chętnych do nauki w technikach (o około 33% w ostatnich 3 latach) i w zasadniczych szkołach zawodowych (o około 20 %). Lubuski Barometr Zawodów 2020 wskazuje deficyt opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, fizjoterapeutów i masażystów, pracowników ds. techniki dentystycznej, farmaceutów, opiekunek dziecięcych. Projekt oferuje przygotowanie zarówno nauczycieli (szkolenia dla kadry) do nauczania pożądanych treści tematycznych jak i słuchaczy (kursy zawodowe) jako odbiorców szkoleń zgodnie z potrzebami rynku pracy (badanie własne Medyka- diagnoza), aktywny udział pracodawców w procesie kształcenia (program stażów) i rozwój kompetencji edukacyjno-zawodowych w ramach doradztwa zawodowego.

Doświadczenie CKUIZ Medyk wskazuje, iż dotychczasowe praktyki (2-4 tyg.) są za krótkie, aby poznać specyfikę pracy i nowości technologiczne. Nawiązano więc kontakty z przedsiębiorcami gotowymi przyjąć uczestników projektu na dodatkowe staże. Zajęcia w ramach projektu odpowiadają potrzebom lubuskich pracodawców, którzy poszukują wykwalifikowanych pracowników usług z praktycznymi umiejętnościami do wykorzystania od zaraz. Tematyka szkoleń wynika z potrzeb rynku, oczekiwań pracodawców i uczniów oraz zmian technologicznych i organizacyjnych, jakie zachodzą na rynku. Projekt umożliwi wyposażenie uczniów w dodatkowe kompetencje (też w obszarze doradztwa zawodowego i planowania kariery) i kwalifikacji, które na rynku są dla wielu uczniów niedostępne ze względów finansowych, poprzez wyposażenie w nie najpierw nauczycieli, a w następnej kolejności– słuchaczy. Wymaga to jednak doposażenia placówki w odpowiedni sprzęt. Wsparte to zostanie przez staże u pracodawców, które pozwolą wykorzystać zdobyte umiejętności i kwalifikacje w warunkach pracy.

Korzyści z realizacji projektu:
  1. dla słuchaczy – wysoka indywidualizacja procesu kształcenia, atrakcyjne metody i formy kształcenia, nabycie dodatkowych pozaprogramowych umiejętności zawodowych potwierdzonych certyfikatem. skuteczniejsze uczenie się przez działanie, praktyczny kontakt z instrumentami rynku pracy (doradztwo zawodowe), stosowanie e-learningu.
  2. dla nauczycieli – aktywizacja zawodowa nauczycieli, wzbogacenie warsztatu pracy, konieczność stosowania innowacyjnych rozwiązań w kształceniu i aktualizowania wiedzy zawodowej (e-learning połączony z praktyką i nauką stacjonarną), obudowa dydaktyczna – pakiety edukacyjne do dyspozycji nauczycieli i uczniów, wzbogacenie bazy kształcenia praktycznego szkoły – szersza współpraca z pracodawcami
  3. dla szkoły – uatrakcyjnienie oferty kształcenia, skorelowanie oferty szkol. z potrzebami rynku pracy, w procesie kształcenia uczestniczą lepiej przygotowani nauczyciele, podniesienie jakości pracy szkoły, wzbogacenie oferty i bazy dydaktycznej, doposażenie pracowni, promocja szkoły w środowisku lokalnym, na rynku edukacyjnym
  4. dla otoczenia szkoły- na rynku edukacyjnym pojawia się konkurencja, system kształcenia sprzyja potwierdzaniu kwalifikacji „cząstkowych”, organy prowadzące i nadzorujące mogą prezentować dobre praktyki kształcenia zawodowego na szerokim forum, współpracę z pracodawcami.
  5. dla pracodawców – przygotowanie pracowników zgodnie z potrzebami rynku pracy, aktywny udział pracodawców w procesie kształcenia, rozwój firmy w oparciu o odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, wpływ pracodawców na modyfikację programów kształcenia.
  6. dla rozwoju lokalnego – lepsze dostosowanie umiejętności absolwentów do oczekiwań rynku pracy, wyższa efektywność kształcenia zawodowego, innowacyjni, nowocześni nauczyciele – wyższa jakość zasobów w CKZiU Medyk wdrożone również zostaną elementy związane z doradztwem zawodowym. W zadaniu zrealizowany zostanie:
   I. Program zewnętrznego wsparcia szkoły w zakresie doradztwa zawodowego. Obejmować będzie etapy:1. Przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa zaw. w szkole, co umożliwi identyfikację potrzeb szkoły (określenie metodologii, narzędzi, ustalenie wniosków z diagnozy).
   2. Opracowanie planu zewnętrznego wsparcia szkoły w zakresie doradztwa zawodowego.
   3. Wdrożenie i realizacja planu wsparcia szkoły w zakresie doradztwa.
   4. Tworzenie i rozwój sieci doradców i sieci instytucji (spotkania z pracodawcami, instytucjami ich zrzeszającymi, instytucjami rynku pracy).
   5. Monitorowanie i ewaluacjaOsobą realizującą program będzie doradca-konsultant. Plan będzie zawierał działania umożliwiające podniesienie jakości doradztwa.

II. Utworzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery, w ramach którego zaplanowano diagnozę indywidualnych potrzeb zawodowych i edukacyjnych uczniów w trakcie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym. Doradca pomoże określić konkretne cele zawodowe, wybrać działania i określi terminy i zadania do wykonania. Ponadto zaplanowano warsztaty tematyczne:

 1. Jak szukać pracy
 2. Asertywność w pracy
 3. Komunikacja interpersonalna z osobami niepełnosprawnymi
 4. Sytuacje trudne i konfliktowe
 5. Umiejętność współdziałania
 6. Motywacja w działaniu
 7. Zarządzanie sobą w czasie
Staże

W stażach weźmie udział 152 uczestników, w tym: – 52 słuchaczy kierunku technik usług kosmetycznych, – 80 uczniów kierunku technik masażysta, – 20 uczniów kierunku technik elektroradiolog.
Każdy uczestnik weźmie udział w stażu trwającym 150 h. Staż będzie realizowany zgodnie z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży oraz Zaleceniami Rady UE z dnia 10.03.2014 r. w sprawie ram jakości staży. Staże w pierwszej kolejności będą realizowane u pracodawców, którzy zadeklarują wniesienie 5% wkładu w organizację i przeprowadzenie stażu. Ze względu na Covid-19, uczestnicy będą kierowani na staże przede wszystkim indywidualnie. Staże będą realizowane zgodnie z programem opracowanym przez nauczyciela i dyrektora we współpracy z podmiotem przyjmującym na staż. Wnioskodawca zawrze umowy trójstronne (CKZIU, pracodawca, uczestnik), określające okres trwania stażu, stypendium, miejsce wykonywania prac, obowiązki oraz dane opiekuna stażu. Obowiązkiem pracodawcy będzie m.in. zapewnienie stanowiska pracy, przeszkolenie bhp i ppoż., nadzór, monitorowanie postępów stażysty, gromadzenie list obecności i wydanie dokumentu potwierdzającego odbycie stażu. Stażysta będzie pracować pod nadzorem opiekuna. Staż będzie realizowany zgodnie z programem stażu. Zaplanowane działania pozwolą na uzyskanie trwałości rezultatów – przygotowanie teoretyczne i praktyczne dostosowane do potrzeb uczestników pozwoli im na długotrwałe zatrudnienie.

Zawód Szkolenia/kursy
OPIEKUN MEDYCZNY

 

Podstawy masażu klasycznego- Masaż medyczny
Zasady zdrowego odżywiania i wpływ na zdrowie człowieka 5 grup x 5 osób
Podstawy żywienia w profilaktyce chorób dietozależnych 5 grup x 5 osób
Kwalifikowana Pierwsza Pomoc 3 grupy x 6 osób- wykorzystanie pracowni symulacji ratowniczej
Kompleksowa Opieka nad pacjentem z cukrzycą 3 grupy x 6 osób
Opieka nad pacjentem ze stomią 3 grupy x 6 osób
TECHNIK ELEKTRORADIOLOG Obsługa aparatu MR, wykonywanie badań MR- Badanie MR- badanie noworodków, badanie kontrastowe: 24 osoby
Obsługa aparatu TK, wykonywanie badań TK- Badanie TK- badanie noworodków, badanie kontrastowe: 24osoby
Ochrona Radiologiczna Pacjenta: 24 osoby- obowiązkowy kurs wymagany do ukończenia przed przystąpieniem do pracy- przepisy- Ustawa Prawo Atomowe.
Kwalifikowana Pierwsza Pomoc 3 grupy x 6 osób- wykorzystanie pracowni symulacji ratowniczej
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH Podologia: 16 osób
Stylizacja brwi i rzęs: 16 osób
Anti-aging: 16 osób
Kreowanie wizerunku 16 osób
Masaże relaksacyjne – 5 grup po 6 osób- Pinoterapia
Masaż gorącymi kamieniami – 3 grupy po 6 osób- Terapia nerwowo-mięśniowa

 

Zasady zdrowego odżywiania i wpływ na zdrowie człowieka  5 grup x 5 osób
Podstawy żywienia w profilaktyce chorób dietozależnych 5 grup x 5 osób
TECHNIK MASAŻYSTA Masaże relaksacyjne – grup 5 po 6 osób- Pinoterapia
Stretching optymalny – grup 3 po 6 osób- Terapia nerwowo-mięśniowa
Masaż gorącymi kamieniami – grup 3 po 6 osób- Terapia nerwowo-mięśniowa
Masaż przyrządowy – grup 3 po 6 osób- Masaż powięziowy
Stosowanie nowoczesnych zabiegów fizykalnych w     kosmetyce i odnowie biologicznej – grup 2 po 4 osoby- Integracja strukturalna , masaż w kosmetyce
Wykorzystanie środowiska wodnego w profilaktyce zdrowia zawodowego 10 grup x 6 osób. Współpraca z partnerem projektu tj. ZSS
Masaż w środowisku wodnym-bicze, masaż podwodny, masaż wirowy- 5 grup x 6 godz. – Terapia nerwowo-mięśniowa
Kurs endermologii – terapia próżniowa Body Health- 5 grup x 4 godziny- Stosowanie nowoczesnych zabiegów fizykalnych w kosmetyce i odnowie biologicznej
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY Podstawy masażu klasycznego – 5 grup po 6 osób- Masaż medyczny
kurs Kwalifikowana Pierwsza Pomoc 3 grupy x 6 osób- wykorzystanie pracowni symulacji ratowniczej
TECHNIK FARMACEUTYCZNY kurs Kwalifikowana Pierwsza Pomoc 3 grupy x 6 osób- wykorzystanie pracowni symulacji ratowniczej
Zaplanowano w sumie szkolenia/kursy dla 17 n-li zatrudnionych w CKZiU Medyk
 Zaplanowano łącznie 31 szkoleń dla nauczycieli z zakresu:

-BHP i prowadzenie dokumentacji w gabinecie podologicznym (2 n-li),

-Wykonywanie indywidualnych odciążeń pozabiegowych (2 n-li),

-Ortonyksja (2 n-li),

-Zespół stopy cukrzycowej (2 n-li) ,

-Elektrokoagulacja (2 n-li),

– Masaż (liftingujący, anti-age, japoński, Facelift) (2 n-li),

-Masaż Kobido (2 n-li),

-Drenaż limfatyczny (2 n-li),

-Stylizacja sylwetki (2 n-li),

-Kreowanie wizerunku (2 n-li),

-Obsługa oprogramowania do obróbki zdjęć (2 n-li),

-Makijaż permanentny (2 n-li),

-Laminacja brwi i rzęs (2 n-li),

-Masaż powięziowy (4 n-li),

-Masaż tkanek głębokich (4 n-li),

-Testy diagnostyczne w fizjoterapii i masażu (5 n-li),

-Pinoterapia (4 n-li),

-Terapia nerwowo-mięśniowa (4 n-li),

-Integracja strukturalna , masaż w kosmetyce (4 n-li),

-Masaż medyczny (1 n-l),

-Stosowanie nowoczesnych zabiegów fizykalnych w kosmetyce i odnowie biologicznej (6 n-li),

-NLS (2 n-li),

-BLS (2 n-li),

-ALS (2 n-li),

-ETC (2 n-li),

-GIC (2 n-li),

-EPALS (2 n-li),

-Obsługa aparatu MR (3 n-li),

-Obsługa aparatu TK (3 n-li),

-Badania nadprogowe w audiometrii (3 n-li),

-Wykonywanie badań z zakresu EEG (3 n-li).