Deklaracja dostępności

Strona internetowa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk”
w Zielonej Górze zawiera:

 • czytelność elementów na stronie – jest realizowana przez wykorzystanie narzędzi dostępności, które są dostępne w lewym górnym rogu pod białą ikoną na niebieskim tle. Narzędzia umożliwiają: powiększenie i pomniejszenie czcionki, zmianę kontrastu, włączenie skali szarości, jasnego tła, podkreślenia odnośników, poprawę czytelności czcionki oraz reset ustawień;
 • mapę serwisu, ułatwiającą dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych podstronach.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Ostatnia aktualizacja: 05.03.2024r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Medyk w Zielonej Górze .

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:  msz@medyk.zgora.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 68 327 13 25

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Koordynator ds. dostępności: Magdalena Olbrich

e-mail: msz@medyk.zgora.pl

tel. +48 68 327 13 25

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia
  w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskichhttps://bip.brpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Medyk w Zielonej Górze jest obiektem pozbawionym barier architektonicznych utrudniających poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym. Istnieje oddzielne wejście dla niepełnosprawnych oraz winda, dojeżdżająca na wszystkie kondygnacje.

Budynek administracyjny

 • biura zlokalizowane są na I piętrze Szkoły,
 • toalety są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Informacja dla osób niesłyszących

Osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie z pracownikiem Szkoły,  proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: msz@medyk.zgora.pl . Zgłoszenie powinno zawierać informacje o preferowanej metodzie komunikacji (PJM, SJM, SKOGN) oraz krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło. Powyższe zgłoszenie należy przesłać na minimum 3 dni robocze przed planowaną datą wizyty w Szkole.

Informacja dla osób niedowidzących

Podmiotowa strona została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać w różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie zaznaczenie do każdej kolejnej opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Po naciśnięciu Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.

Skip to content