Zaznacz stronę

Opiekun medyczny

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk"
ul. Wazów 44
65-044 Zielona Góra

Zapytania dotyczące rekrutacji i życia szkoły.
E-mail:  zapytaj@medyk.zgora.pl
Sekretariat: msz@medyk.zgora.pl
Sekretariat czynny:  Pon. - Pt., godz. 7:00-15:00
tel. (068) 325-31-84, tel/fax (068) 327-13-25

Opiekun medyczny (tryb zaoczny )

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry w trybie zaocznym )

 

Podanie o przyjęcie do szkoły

Zawód: ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry w trybie zaocznym lub wieczorowym) * lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ)

*[Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej (zajęcia odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni) lub stacjonarnej (kształcenie odbywa się co najmniej przez 3 dni w tygodniu) w systemie dziennym i wieczorowym zgodnie z preferencjami uczestników)]

Nauka jest bezpłatna!!!
Możliwość odbywania praktyk zawodowych poza granicami kraju na terenie Niemiec m.in. we Frankfurcie, Guben i Berlinie.

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ma za zadanie dążyć do podnoszenia jakości życia osoby niepełnosprawnej poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego, wykształcenie samodzielności oraz w części przypadków stworzenie warunków do samodzielnej rehabilitacji. Współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania. Pomaga osobie niepełnosprawnej w pokonywaniu własnych i zewnętrznych ograniczeń wynikających z wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych. Organizuje jej również czas wolny, spotkania kulturalne, rekreację, kontakty społeczne oraz integruje ze środowiskiem.

Działania asystenta osoby niepełnosprawnej obejmują czynności związane z pojedynczą osobą niepełnosprawną w obszarze rehabilitacji, świadczeń, pracy, wypoczynku, życia osobistego
i rodzinnego. Również pośrednio dotyczą one czynności związanych z kształtowaniem środowiska,
w którym żyją ludzie niepełnosprawni.

oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego

w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Przedmioty nauczania:

język obcy w pomocy społecznej

wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii

elementy anatomii i patologii człowieka

opieka i pielęgnacja człowieka

język migowy

organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

umiejętności opiekuńcze

terapia zajęciowa i aktywizacja

 

Możliwość zatrudnienia  m.in. w: domach opieki społecznej, hospicjach, placówkach opieki paliatywnej, domach samopomocy. Opiekun może także prowadzić indywidualną opiekę
w mieszkaniach osób potrzebujących w Polsce jak i zagranicą.

Przedmioty nauczania:

Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
Propedeutyka zdrowia i organizacja placówek służby zdrowia
Podstawy działalności gospodarczej
Anatomia, fizjologia, patologia
Język migowy
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
Język obcy zawodowy
Technologie informatyczna
Pracownia czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej
Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia
Wychowanie fizyczne

Informacja o zawodzie opiekun medyczny:

Nauka trwa 1 rok w systemie wieczorowym lub zaocznym. Absolwent przygotowywany jest do rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej,  aktywizowania i zwiększenia samodzielności życiowej podopiecznych, oraz współpracy z Zespołem Opiekuńczym i Terapeutycznym w opiece nad pacjentem. Kompetentny Opiekun medyczny  zapewnia holistyczną  i indywidualną opiekę  osobie  starszej i niesamodzielnej , a tym samym  świadczy usługi  w zakresie zabiegów pielęgnacyjno-opiekuńczych, profesjonalnie rozpoznaje i rozwiązuje potrzeby bio-psycho-społeczne , zaspokaja podstawowe  potrzeby życiowe  podopiecznych  jednocześnie wspierając  osobę chorą i niesamodzielną .

Zajęcia edukacyjne obejmują wiadomości z podstaw psychologii, pedagogiki, socjologii.

Koncepcje zdrowia i choroby, zajęcia z anatomii, fizjologii, patologii odbywają się w pracowniach wyposażonych w modele anatomiczne, fantomy, atlasy anatomiczne, plansze, filmy dydaktyczne.

Nauka języka migowego umożliwia porozumiewanie się z pacjentami niepełnosprawnymi sensorycznie.

Przedmiot opieka na osobą chorą i niesamodzielną uwzględnia treści niezbędnego kształtowania umiejętności obserwacji, rozpoznawania problemów, potrzeb bio – psycho – społecznych pacjenta
w czasie choroby. Przyszły absolwent uczestniczy w tworzeniu klimatu sprzyjającego poprawie samopoczucia chorego oraz komunikowania się z rodziną. Opiekun medyczny zawód z przyszłością,    to zawód zaufania publicznego

W czasie trwania nauki, jednym z wiodących przedmiotów jest zawodowych język niemiecki z praktyką zawodową w Niemczech – Szpital Geriatryczny w Eisenhüttenstadt.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymasz z okręgowej komisji egzaminacyjnej SUPLEMENT EUROPASS – potwierdzające twoje kwalifikacje
we WSZYSTKICH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ. Zajęcia praktyczne słuchaczy odbywają się w oddziałach szpitalnych, Domach Pomocy Społecznej, Hospicjach

Opiekun medyczny może pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w:

Zakłady Opiekuńczo-lecznicze
Zakłady Opiekuńczo- pielęgnacyjne
Hospicja
Środowisku domowym pacjenta
Szpitalnym oddziale geriatrycznym
Szpitalnym oddziale neurologii
Szpitalnym oddziale rehabilitacji
Szpitalnym oddziale wewnętrznym
Szpitalnym oddziale hematologii
Szpitalnym oddziale chirurgii ogólnej
Szpitalnym oddziale ginekologii
Szpitalnym oddziale dermatologii
Domach Pomocy Społecznej

Uczniowie zdobywają umiejętność nawiązywania konwersacji z osobą niesłyszącą poprzez naukę języka migowego oraz poznają branżowy język obcy (angielski lub niemiecki).

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.