Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem państwa danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
  „Medyk” ul. Wazów 44 65-044 Zielona Góra.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Dorota
  Wiatrowska, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail : msz@medyk.zgora.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
   obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych), tj. w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie –
  Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z
  dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych, zadań
  dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, rozporządzenie MEN w sprawie
  sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
  nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów
  prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
   zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
  powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO)
   zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie
  z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
   umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
   zgodnie z Art. 108a. Prawo oświatowe Administrator stosuje monitoring wizyjny z zapisem obrazu,
  dane te są przechowywane 14 dni następnie są nadpisywane.
   zgodnie z Art. 158. Prawo oświatowe w zakresie sposobu zbierania, przechowywania i upubliczniania
  oraz zakresu danych w przypadku rekrutacji uczniów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych oraz okres przetwarzania zależne są od rodzaju operacji,
  jakie wykonywane są na danych osobowych.
 4. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
  podstawie przepisów prawa a także odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie
  administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 5. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3,
  a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 6. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem
  ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
   dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
   sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
   usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
   ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
   przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);
   prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
   cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
   wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku
  uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych nie podlegają profilowaniu i
  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, wyjątkiem mogą być sytuacje przewidziane
  przepisami prawa.
Skip to content