Opiekun osoby starszej

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk"
ul. Wazów 44
65-044 Zielona Góra

Zapytania dotyczące rekrutacji i życia szkoły.
E-mail:  zapytaj@medyk.zgora.pl
Sekretariat: msz@medyk.zgora.pl
Sekretariat czynny:  Pon. - Pt., godz. 7:00-15:00
tel. (068) 325-31-84, tel/fax (068) 327-13-25

 Facebook  

Opiekun osoby starszej 

   Опікун старшої особи 

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry )

Термін  навчання: 2 роки ( 4 семестри )

Nauka jest bezpłatna!!!
Możliwość odbywania praktyk zawodowych poza granicami kraju na terenie Niemiec m.in. we Frankfurcie, Guben i Berlinie.

Навчання є безкоштовним!!!

Можливість набуття професійних практик за межами країни на території Німеччини у Франкфурті, Гюбені та Берліні.

 

Przedmioty nauczania:

Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
Organizacja domów pomocy społecznej z zakresem świadczonych usług
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Anatomia, fizjologia, patologia
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Organizowanie prac opiekuńczo –wspierających u osoby starszej
Język obcy zawodowy
Język migowy
Technologie informatyczna
Aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej
Świadczenie usług opiekuńczo –wspierających osobie starszej.
Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia
Wychowanie fizyczne

Предмети навчання:

Основи психології, педагогіки та соціології

Організація будинків соціального забезпечення з наданням обсягом послуг

Ведення господарської діяльності

Анатомія, фізіологія, патологія

Безпека та гігієна праці

Організація роботи з догляду та підтримки людей похилого віку

Професійна іноземна мова

Жестова мова

Інформаційні технології

Активізація старшої особи до незалежного життя

Надання послуг з догляду та підтримки літнім людям

Перша медична допомога в надзвичайних ситуаціях для життя та здоров’я

Фізичне виховання

Informacja o zawodzie opiekun osoby starszej

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОФЕСІЮ ОПІКУНА СТАРШОЇ ОСОБИ

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego,

Метою професійного навчання є підготовка учнів до життя в сучасному світі, продовження професійної роботи та активна робота на мінливому робочому ринку. У  процесі професійного навчання важливим є інтегрування і коригування загальної  та професійної  освіти, включаючи вдосконалення ключових компетенцій набутих у загальному навчальному процесі.

Istotnym podczas uczenia się jest kształtowanie umiejętności:

Розвиток навичок важливий під час навчання:

– rozpoznawania ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności,

– rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej, oraz

– wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą, dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej.

  • Визнання обмежень функціонування літньої людини залежно від  типу та ступеня обмеження можливості,
  • Виявлення та інтерпретація соціальної ситуації, умов життя, відносин з сім’єю, групою та місцем середовищем літніх людей,
  • Використання індивідуальних ресурсів, сім’ї, інституційного та місцевого середовища в роботі з людьми похилого віку, вибір методів,технік, інструментів та форм здійснення заходів догляду та підтримки життєвої ситуації, стану здоров’я, виявлених проблем та потреб людей похилого віку.

Kompetentny opiekun osoby starszej udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizuje osoby starsze  do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

Компетентний опікун людей похилого віку надає емоційну підтримку та активізує старших людей, щоб бути незалежним від життя відповідно до типу та ступеня інвалідності, налагоджуючи, підтримуючи та розвиваючи співпрацю з суб’єктами, що працюють з людьми похилого віку в місцевому середовищі.

Uczniowie zdobywają umiejętność nawiązywania konwersacji z osobą niesłyszącą  poprzez naukę języka migowego oraz poznają branżowy język obcy /angielski lub niemiecki/.

Учні отримують можливість спілкуватися з глухонімою особою, через вивчення жестової мови та вивчаючи професійну іноземну мову (англійську або німецьку).

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymasz
z okręgowej komisji egzaminacyjnej SUPLEMENT EUROPASS – potwierdzające twoje kwalifikacje  we WSZYSTKICH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ. Zajęcia praktyczne słuchaczy odbywają się w oddziałach szpitalnych, Domach Pomocy Społecznej, Hospicjach

Після закінчення школи та складення професійно – технічного кваліфікаційного іспиту ви отримаєте EUROPASS SUPPLEMENT від регіональної  екзаменаційної комісії, що підтверджує вашу кваліфікацію у всіх країнах Європейського Союзу. Практичні заняття учнів проводяться у відділах лікарні, будинках соціального забезпечення, хоспісах.

Opiekun osoby starszej może pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w:

Опікун особи старшої може працювати в публічних та не публічних закладах охорони здоров’я, а саме:

Zakładach Opiekuńczo-leczniczych
Zakładach Opiekuńczo- pielęgnacyjnych
Hospicjach
Środowisku domowym pacjenta
Szpitalnym oddziale geriatrycznym
Domach Pomocy Społecznej

Заклади опіки та лікування

Заклади опіки та догляду

Хоспіси

Домашнє середовище пацієнта

Геріатричне відділення лікарні

Будинки соціального забезпечення

Uczniowie zdobywają umiejętność nawiązywania konwersacji z osobą niesłyszącą poprzez naukę języka migowego oraz poznają branżowy język obcy (angielski lub niemiecki).

Учні здобувають вміння спілкуватися  з особою, що не чує через жестову мову, а також знайомляться з професійною іноземною (англійською або німецькою) мовою.

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Навчання  закінчується зовнішнім іспитом, що підтверджує професійну кваліфікацію.

Skip to content