Zaznacz stronę

Opiekun osoby starszej

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk"
ul. Wazów 44
65-044 Zielona Góra

Zapytania dotyczące rekrutacji i życia szkoły.
E-mail:  zapytaj@medyk.zgora.pl
Sekretariat: msz@medyk.zgora.pl
Sekretariat czynny:  Pon. - Pt., godz. 7:00-15:00
tel. (068) 325-31-84, tel/fax (068) 327-13-25

Opiekun osoby starszej (tryb zaoczny )

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry z możliwością skrócenia do 3 semestrów   lub w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych)

Nauka jest bezpłatna!!!
Możliwość odbywania praktyk zawodowych poza granicami kraju na terenie Niemiec m.in. we Frankfurcie, Guben i Berlinie.

 

Podanie o przyjęcie do szkoły

Przedmioty nauczania:

Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
Organizacja domów pomocy społecznej z zakresem świadczonych usług
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Anatomia, fizjologia, patologia
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Organizowanie prac opiekuńczo –wspierających u osoby starszej
Język obcy zawodowy
Język migowy
Technologie informatyczna
Aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej
Świadczenie usług opiekuńczo –wspierających osobie starszej.
Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia
Wychowanie fizyczne

Informacja o zawodzie opiekun osoby starszej

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego,

Istotnym podczas uczenia się jest kształtowanie umiejętności:

– rozpoznawania ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności,

– rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej, oraz

– wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą, dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej.

Kompetentny opiekun osoby starszej udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizuje osoby starsze  do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

Uczniowie zdobywają umiejętność nawiązywania konwersacji z osobą niesłyszącą  poprzez naukę języka migowego oraz poznają branżowy język obcy /angielski lub niemiecki/.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymasz
z okręgowej komisji egzaminacyjnej SUPLEMENT EUROPASS – potwierdzające twoje kwalifikacje  we WSZYSTKICH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ. Zajęcia praktyczne słuchaczy odbywają się w oddziałach szpitalnych, Domach Pomocy Społecznej, Hospicjach

Opiekun osoby starszej może pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w:

Zakładach Opiekuńczo-leczniczych
Zakładach Opiekuńczo- pielęgnacyjnych
Hospicjach
Środowisku domowym pacjenta
Szpitalnym oddziale geriatrycznym
Domach Pomocy Społecznej

Uczniowie zdobywają umiejętność nawiązywania konwersacji z osobą niesłyszącą poprzez naukę języka migowego oraz poznają branżowy język obcy (angielski lub niemiecki).

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.