Zaznacz stronę

Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja zostaje przedłożona na wszystkie kierunki

do 31 sierpnia 2019r

Wszystkich chętnych Serdecznie Zapraszamy

Informacje dla kandydatów

 

Każdy kandydat ma obowiązek przed złożeniem kompletu dokumentów rekrutacyjnych wypełnić podanie w formie elektronicznej.

Link do podania:

https://2-msz-zgora.sad.edu.pl/index.php?mod=recrutation

Następnie druk czystego podania można odebrać w sekretariacie szkoły po okazaniu potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Opłatę koperty rekrutacyjnej w wysokości 40 zł można uiścić na nr konta: 86 1090 1535 0000 0001 3326 9109 lub uiścić w dziale księgowym szkoły (1 piętro).

Dane do przelewu: Medyczne Studium Zawodowe, ul. Wazów 44, 65-044 Zielona Góra

Tytuł przelewu: opłata rekrutacyjna.

 

Do wypełnionego podania należy załączyć:

  1. świadectwo ukończenia szkoły średniej (dopuszczalny również odpis świadectwa lub potwierdzona notarialnie kopia) i świadectwo dojrzałości w przypadku zdanej matury,
  2. 3 zdjęcia (37 x 52 mm, podpisane na odwrocie),
  3. kserokopia dowodu osobistego,
  4. w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządu ruchu czy innymi zdiagnozowanymi schorzeniami lub dysfunkcjami utrudniającymi naukę – orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
  5. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (tylko jeżeli kandydat takie posiada) wraz z orzeczeniem lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki na wybranym wydziale i do wykonywania wybranego zawodu,
  6. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 2 pkt 2 regulaminu rekrutacji

2 sierpnia zostaną ogłoszone ostateczne wyniki rekrutacji na poszczególne kierunki kształcenia. W tym dniu będzie możliwe przeniesienie dokumentów na wydziały, które nie uzyskały maksymalnej liczby kandydatów.

Informacja na temat wyniku naboru będą dostępne 07 lipca 2019 r. (godzina 12:00) w terminie uzupełniającym 31 sierpnia 2019 r. (godzina 12:00) w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze na tablicy ogłoszeń oraz w sekretariacie.

Więcej informacji w regulaminie rekrutacji.

 

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia!