Kurs rejestratorek medycznych

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk”

ul. Wazów 44, 65-044 Zielona Góra  tel. (068) 325-31-84, tel/fax (068) 327-13-25

www.http://medyk.zgora.pl  , msz@medyk.zgora.pl

 

KURS REJESTRATOREK MEDYCZNYCH

Po którym każda osoba otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)

w zawodzie „ rejestratorka medyczna „

wraz z opisem nabytych umiejętności i kompetencji.

 

Wykonywanie zawodu rejestratorka medyczna polega na realizacji przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje zadań związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych. Rejestratorka medyczna organizuje pracę biurową, posługując się nowoczesnymi urządzeniami biurowymi oraz środkami przekazu informacji. Rejestratorka medyczna, w ramach prowadzenia dokumentacji medycznej (karty zdrowia pacjentów, rejestry chorych itp.) zajmuje się gromadzeniem, segregowaniem i udostępnianiem informacji o stanie zdrowia pacjentów oraz społeczności lokalnej, udziela informacji o świadczonych usługach medycznych oraz warunkach formalnych

i finansowych udzielania świadczeń zdrowotnych. Prowadzi rozliczenia finansowe i ewidencję wykonywanych usług medycznych, wystawia rachunki i zaświadczenia. Prowadzi rejestr korespondencji, przygotowuje − na polecenie przełożonego − treść korespondencji i zarządzeń wewnętrznych, prowadzi tablicę ogłoszeń, przygotowuje pisemne informacje dla pacjentów i personelu.

Rejestratorka medyczna przygotowuje, na polecenie przełożonych, sprawozdania z działalności placówki służby zdrowia, w tym zestawienia danych statystycznych służące do analizy tej działalności. Przygotowuje dane do komputerowych baz danych

i posługuje się tymi bazami. Zawód sekretarki medycznej wykonywać można w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Rejestratorka medyczna pracuje w zespole pracowniczym, współpracuje z kierownikiem, lekarzami i pielęgniarkami jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej. Jej praca wykonywana jest w pomieszczeniach zamkniętych. Ważne predyspozycje psychofizyczne do wykonywania tego zawodu to komunikatywność, cierpliwość i kultura osobista. Warunkiem uzyskania kwalifikacji rejestratorki medycznej jest ukończenie 3 miesięcznego kursu. Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN) w zawodzie „ sekretarka medyczna ‘’ wraz z opisem nabytych umiejętności i kompetencji.

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Organizacja sekretariatu medycznego

 

 • profesjonalna obsługa pacjenta (bezpośrednia/telefoniczna/emailowa), w tym obsługa trudnego pacjenta
 • rejestracja medyczna
 • dokumentacja medyczna według nowych przepisów
 • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji medycznej
 • prawidłowe prowadzenie i obieg dokumentacji medycznej
 • wypisywanie zaświadczeń
 • sporządzanie wypisów dla pacjentów
 • sporządzanie odpisów dokumentacji lekarskiej

 

 1. Rola poprawnej sprawozdawczości w finansowaniu świadczeń zdrowotnych
 • wyniki badań medycznych
 • wypełnianie druków medycznych
 1. Podstawy psychologii, etyka zawodowa
 • budowanie profesjonalnych relacji z pacjentem
 • budowanie prawidłowych relacji ze współpracownikami
 • zasady dobrej współpracy z lekarzem
 • dbanie o dobry wizerunek sekretariatu medycznego

 

 1. Liczba godzin: 61 
 • zagadnienia praktyczne   10 godz.
 • język migowy                    5 godz.
 • pierwsza pomoc                6 godz.
 • zagadnienia z psychologii 10 godz.
 • zagadnienia prawne         15 godz.
 • praktyki                           15 godz.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Czas trwania szkolenia: 3 miesiące

Termin rozpoczęcia: 2017 r.

Rekrutacja ciągła przybliżony koszt : 700,00 zł ( płatne w ratach )

Jeśli zbierze się grupa  12 osób, koszt kursu jest niższy.

Ilość miejsc: 12 osób w grupie

Miejsce : Zielona Góra Prowadzący: Nauczyciele Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze