Dnia 24.05.2018 roku Zarząd Województwa Lubuskiego wydał Uchwałę nr 262/3639/18 w sprawie decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Modernizacja bazy dydaktycznej na potrzeby nowych wyzwań dla szkolnictwa zawodowego w regionie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020

Oś Priorytetowa 9- Infrastruktura Społeczna, Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej- projekty realizowane poza formułą ZIT.
Projekt dotyczy inwestycji w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego polegającą na modernizacji i doposażeniu posiadanej bazy techniczno-dydaktycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości kształcenia zawodowego
w regionie lubuskim poprzez zwiększenie potencjału bazy techniczno-dydaktycznej CKZiU „Medyk” w Zielonej Górze na potrzeby nowoczesnego kształcenia zawodowego.

Inwestycja obejmuje zakup wyposażenia do kształcenia praktycznego na prowadzonych przez placówkę kierunkach oraz prace modernizacyjne (wymiana okien z parapetami).

Wyposażenie służyć będzie uczniom podczas ćwiczeń praktycznych i pozwoli na precyzyjną symulację warunków rzeczywistego środowiska pracy. W ramach projektu zaplanowano również zakup, dostawę i montaż elementów wchodzących w skład technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym modernizację sieci informatycznej w szkole, zakup komputerów do biblioteki i pracowni zawodowych, zakup telewizorów do pracowni zawodowych
i językowych, modernizację platformy e-learningowej do nauki przedmiotów zawodowych teoretycznych.

Projekt jest skierowany do uczniów CKZiU „Medyk” oraz do absolwentów szkół

ponadgimnazjalnych/podstawowych (potencjalnych przyszłych uczniów placówki).

Skip to content