TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

CZAS TRWANIA NAUKI:       2,5 roku 
TRYB NAUCZANIA:                  dzienny
ILOŚĆ SEMESTRÓW:               5 semestrów

Informacje o zawodzie:

Technik elektroradiolog świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. Zajmuje się wykonywaniem badań obrazowych
i elektromagnetycznych w placówkach opieki medycznej. W swojej pracy korzysta z wiedzy na temat metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, protonowe i neutronowe, a także pole magnetyczne i ultradźwięki. Nieustający rozwoju techniki oraz współczesna medycyna stawia przed elektroradiologiem szerokie możliwości zatrudnienia, czyniąc ten zawód niezmiernie atrakcyjnym na rynku pracy.

Cel kształcenia:

Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji: MED.08: Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromagnetycznej i radioterapii:

 • przygotowania  pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii,
 • wykonywania prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii,
 • wykonywania samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych oraz badań w diagnostyce elektromedycznej,
 • analizowania poprawności wykonanych badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii oraz przygotowania badań
  do opisu przez lekarza,
 • wdrażania i koordynowania programu zapewnienia jakości w placówkach ochrony zdrowia w zakresie elektroradiologii.

Perspektywy zatrudnienia:

Publiczne i niepubliczne pracownie w zakładach opieki zdrowotnej:

 • pracownie rentgenowskie (RTG)
 • pracownie tomografii komputerowej (TK)
 • pracownie rezonansu magnetycznego (MR)
 • pracownie angiografii / radiologii interwencyjnej
 • pracownie elektrokardiografii, prób wysiłkowych, badań holterowskich
 • pracownie: echokardiografii, audiometrii, spirometrii, pracownie densytometrii
 • szpitalne oddziały ratunkowe
 • sale operacyjne kardiochirurgii, ortopedii
 • oddziały intensywnego nadzoru kardiologicznego i reanimacji
 • zakłady radioterapii
 • pracownie hemodynamiki / kardioangiografii
 • pracownie elektrofizjologii / elektroterapii serca i kontroli rozruszników

Przedmiot nauczania:

 • Zarys psychologii
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
 • Anatomia, fizjologia, patologia z elementami pierwszej pomocy
 • Język migowy
 • Fizyka i aparatura w elektroradiologii
 • Ochrona radiologiczna
 • Diagnostyka obrazowa
 • Diagnostyka elektromedyczna
 • Radioterapia
 • Anatomia radiologiczna
 • Diagnostyka i terapia w elektroradiologii
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • Język obcy w ochronie zdrowia
 • Wychowanie fizyczne
 • Praktyka zawodowa

Po zaliczeniu egzaminu  zawodowego Słuchacz otrzymuje: 

» Dyplom zawodowy «

» Certyfikat Kwalifikacji zawodowej «

» Suplement do dyplomu zawodowego w j. polskim i angielskim «

 

 

 

 

Skip to content