Technik elektroniki i informatyki medycznej

Zawód: technik elektroniki i informatyki medycznej
Технік медичної електроніки та інформатики

 

 • celem kształcenia zawodowego technika elektroniki i informatyki medycznej jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy;
 • w procesie kształcenia zawodowego technika elektroniki i informatyki medycznej ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych.
 • Метою є професійна підготовка з електроніки та медичної інформатики у підготовці учнів до життя в умовах сучасного світу, продовження професійної роботи та активного функціонування на змінному (мінливому) ринку роботи;
 • У процесі професійної підготовки важливо інтегрувати та коригування загальної та професійно- технічної освіти  та підготовку фахівців, включаючи вдосконалення ключових компетенцій, набутих в загальному навчальному процесі з урахуванням нижчих освітніх етапів.

Potencjalne miejsca pracy:

 • podmioty lecznicze wykorzystujące w swych usługach skomputeryzowaną aparaturę medyczną.Потенційні місця роботи:
  • Установи, які використовують у своїх послугах комп’ютеризоване медичне обладнання

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne
 2. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy;
 3. Zarys psychologii;
 4. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia;
 5. Podstawy diagnostyki elektromedycznej i ochrona radiologiczna;
 6. Język obcy zawodowy;
 7. Język migowy;
 8. Podstawy układów elektronicznych i elektrycznych;
 9. Podstawy biofizyki i aparatury elektromedycznej;
 10. Informatyka i techniki komputerowe w medycynie;
 11. Pomiary elektryczne i elektroniczne
 12. Instalacja i eksploatacja urządzeń elektrycznych i systemów informatyki medycznejПрограма навчання:
  1. Фізичне виховання;
  2. Підстави анатомії, фізіології та патології з елементами першої медичної допомоги;
  3. Підстави психології;
  4. Господарська діяльність в охороні здоров’я;
  5. Основа електромедичної діагностики та радіологічна охорона;
  6. Професійна іноземна мова;
  7. Жестова мова;
  8. Основи електронних та електричних систем;
  9. Основи біофізики та електромедичних апаратів;
  10. Комп’ютерні науки та комп’ютерні технології в медицині;
  11. Електричні та електронні вимірювання ;
  12. Монтаж та експлуатація електричних та медичних інформаційних систем.

 

Absolwent potrafi:

 • instalować i uruchamiać elektroniczną aparaturę medyczną;
 • współdziałać w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych w czasie badań i zabiegów;
 • nadzorować i kontrolować pracę sprzętu i elektronicznej aparatury stosowanej do badań i zabiegów;
 • wykonywać pomiary i testować elektroniczną aparaturę medyczną przed dopuszczeniem do użytku;
 • oceniać stan techniczny elektronicznej aparatury medycznej;
 • obsługiwać urządzenia elektroniki i informatyki medycznej wykorzystywane w sieciach komputerowych;
 • posługiwać się typowym oprogramowaniem Systemu Informacji Medycznej.Випускник може:
  • Встановлювати та запускати електронні  медичні  апарати;
  • Співпрацювати у діагностичних і терапевтичних колективах під час досліджень та процедур;
  • Наглядати та контролювати роботу обладнання та електронних апаратів, що використовуються для досліджень та лікування;
  • Вимірювати та тестувати електронну медичну апаратуру перед тим, як його експлуатувати;
  • Оцінити технічний стан електронного медичного апарату;
  • Обслуговувати медичну електроніку та інформативні технології, що використовується в комп’ютерних мережах;
  • Використовувати типове програмне забезпечення медичної інформаційної системи.
Skip to content