Zaznacz stronę

Technik elektroniki i informatyki medycznej

Zawód: technik elektroniki i informatyki medycznej

 

 • celem kształcenia zawodowego technika elektroniki i informatyki medycznej jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy;
 • w procesie kształcenia zawodowego technika elektroniki i informatyki medycznej ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych.

Potencjalne miejsca pracy:

 • podmioty lecznicze wykorzystujące w swych usługach skomputeryzowaną aparaturę medyczną.

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne
 2. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy;
 3. Zarys psychologii;
 4. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia;
 5. Podstawy diagnostyki elektromedycznej i ochrona radiologiczna;
 6. Język obcy zawodowy;
 7. Język migowy;
 8. Podstawy układów elektronicznych i elektrycznych;
 9. Podstawy biofizyki i aparatury elektromedycznej;
 10. Informatyka i techniki komputerowe w medycynie;
 11. Pomiary elektryczne i elektroniczne
 12. Instalacja i eksploatacja urządzeń elektrycznych i systemów informatyki medycznej

 

Absolwent potrafi:

 • instalować i uruchamiać elektroniczną aparaturę medyczną;
 • współdziałać w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych w czasie badań i zabiegów;
 • nadzorować i kontrolować pracę sprzętu i elektronicznej aparatury stosowanej do badań i zabiegów;
 • wykonywać pomiary i testować elektroniczną aparaturę medyczną przed dopuszczeniem do użytku;
 • oceniać stan techniczny elektronicznej aparatury medycznej;
 • obsługiwać urządzenia elektroniki i informatyki medycznej wykorzystywane w sieciach komputerowych;
 • posługiwać się typowym oprogramowaniem Systemu Informacji Medycznej.