Zaznacz stronę

Regulamin Rekrutacji
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk”
w Zielonej Górze
na rok szkolny 2022/2023

 I. Podstawa prawna
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum  (Dz. U. 2017. Poz. 586 z dnia 14 marca 2017 r.)
 2. Zarządzenie nr 24/2021 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022
 3. Odnośne zapisy Statutu szkoły.
II. Miejsce i rodzaj składanych dokumentów.
 1. Kandydaci do CKZIU Medyk- Medycznego Studium Zawodowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zielonej Górze zwanego dalej „szkołą” przesyłają wniosek o przyjęcie do szkoły poprzez formularz online na stronie http://medyk.zgora.pl/podanie/ a następnie składają w sekretariacie lub wysyłają pocztą dokumenty:
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości (dopuszczalny również odpis świadectwa lub potwierdzona notarialnie kopia),
  • wydrukowane i podpisane podanie o przyjęcie do szkoły na wybrany wydział  na podstawie wniosku wypełnionego online
  • 1 zdjęcie (w przypadku ubiegania się o legitymację)
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu (kierunku kształcenia),
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (tylko, jeżeli kandydat takie posiada)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (zwolnione z opłaty są osoby, które złożą dokumenty w terminie podstawowym oraz absolwenci i uczniowie Medyka)
III. Warunki przyjęcia.
 1. O przyjęciu na semestr pierwszy decyduje kolejność składania dokumentów.
 2. Dyrektor może ogłosić rekrutację uzupełniającą na wydziały, które nie uzyskały koniecznego naboru w wyniku podstawowej procedury rekrutacyjnej.

 

IV. Terminarz

1.Składanie dokumentów:

10 maja 2021 r. – 18 czerwca 2021 r. termin podstawowy

23 lipca 2021 r. –  28 lipca 2021 r termin uzupełniający

2. Ogłoszenie wyników wstępnych:

22 lipca 2021 r. o godz. 12.00,

a w terminie uzupełniającym
dnia 25 sierpnia 2021 r.
o godz. 12.00

Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do szkoły
dnia 25 sierpnia 2021 r. o godz. 15.00

 

V. Tryb odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

1.Odwołanie w kwestiach wynikających z naruszenia przepisów prawa przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną należy składać w terminie do 3 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji do Dyrektora szkoły.

2.Kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania.

3. Decyzję podjętą przez Dyrektora szkoły uważa się za ostateczną.

 

                                                                                                                      Zatwierdził:

                                                                                                                      Dyrektor
mgr Jarosław Marcinkowski