Zaznacz stronę

Regulamin rekrutacji

Regulamin Rekrutacji

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze

na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja na niektóre kierunki zaoczne trwa

do 23 stycznia  2019 roku

Podstawa prawna:

 

 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. 2015.1942 z dnia 24 listopada 2015 r.)
 2. Zarządzenie nr 18/2017 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2017/2018
 3. Odnośne zapisy Statutu szkoły.

 

§ 1. Miejsce, termin i rodzaj składanych dokumentów.

 

 1. Kandydaci do CKZiU „Medyk” im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zielonej Górze zwanego dalej „szkołą” składają w sekretariacie szkoły w terminie od 1 czerwca 2018r. do 15 czerwca  2018r., a w terminie uzupełniającym od 28 czerwca 2018 r. do 04 lipca  2018 r. następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości (dopuszczalny również odpis świadectwa lub potwierdzona notarialnie kopia),
  • podanie o przyjęcie do szkoły na wybrany wydział,
  • 3 zdjęć (37 x 52 mm, podpisane na odwrocie),
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu, w którym chcemy się kształcić,
  • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (tylko jeżeli kandydat takie posiada),
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 2 pkt c,
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
 2. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są: oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki (podanie dostępne w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej), oraz oryginał, odpis lub potwierdzona notarialnie kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej.
 3. Integralną częścią regulaminu są załączniki, informujące w szczególności
  o obowiązujących terminach rekrutacji i kryteriach przyjęcia kandydatów na poszczególne wydziały.

 

§ 2. Warunki przyjęcia.

 

 1. O przyjęciu na semestr pierwszy decyduje, w zależności od wybranego wydziału i formy kształcenia (dziennej lub zaocznej), kolejność składania dokumentów.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:
  1. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
  2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach,
  3. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzony opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, którzy dołączyli dokumenty poświadczające powyższe okoliczności do dokumentacji wymaganej w procesie rekrutacji (§ 1 pkt 1 niniejszego regulaminu).
 3. Dyrektor może ogłosić rekrutację uzupełniającą na wydziały, które nie uzyskały koniecznego naboru w wyniku podstawowej procedury rekrutacyjnej.
 4. Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół postępowania rekrutacyjnego bezpośrednio po przeprowadzonej rekrutacji podstawowej i uzupełniającej.

 

§ 3. Terminy posiedzenia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
oraz ogłoszenia wyników rekrutacji.

 

 1. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się dn. 22 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w terminie uzupełniającym 11 lipca 2018r. o godz. 10.00w celu dokonania przeglądu i oceny dokumentów dostarczonych przez kandydatów.
 2. Dnia 22 czerwca 2018 r. o godz. 12.00, a w terminie uzupełniającym dnia 11  lipca 2018 r. nastąpi wstępne ogłoszenie wyników rekrutacji – a o godzinie 12.00 nastąpi ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do szkoły.
 3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego po zakończeniu każdego etapu rekrutacji w zespołach wybranych do przeprowadzenia rekrutacji na poszczególne wydziały.
 4. Ostateczny termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do MSZ odbędzie się dnia 25 czerwca 2018 r. o godz. 12.00, a w terminie uzupełniającym dnia 26 lipca 2018 r. o godz. 12.00

 

§ 4. Tryb odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

 

 1. Odwołanie w kwestiach wynikających z naruszenia przepisów prawa przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną należy składać w terminie do 3 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji do Dyrektora szkoły.
 2. Kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania.
 3. Decyzję podjętą przez Dyrektora szkoły uważa się za ostateczną.

 

Zatwierdził:

 

Dyrektor
mgr Jarosław Marcinkowski

 

Załącznik 1
Obowiązujące terminy

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Od 1 do 14 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 Od 28 czerwca do 4 lipca 2018 r. do godz. 15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Do 22 czerwca 2018 r. Do 11 lipca 2018 r.
Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 25 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 26 lipca 2018 r. o godz. 12.00 (z zachowaniem art. 20zc. ust. 6, 7, 8 i 9 ustawy o systemie oświaty)
Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu Do 27 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 Do 1 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00
Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 28 czerwca 2018 r.
o godz. 12.00
2 sierpnia 2018 r. o godz. 12.00
Poinformowanie przez dyrektora szkoły policealnej Lubuskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole Do 30 czerwca 2018 r. Do 6 sierpnia 2018 r.

Informacje o naborze i wynikach naboru będą udostępnione
w sekretariacie szkoły oraz na  tablicy ogłoszeń.