Regulamin rekrutacji

Regulamin Rekrutacji
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego „Medyk”
w Zielonej Górze
na rok szkolny 2022/2023

(kliknij w link )RODO – Klauzula rekrutacyjna 

Правила прийому

 1. Podstawa prawna
 2. Art. 154, ust. 1, pkt 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, Dziennik Ustaw z 2021 r. poz.1082
 3. Zarządzenie nr 5/2022 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023r
 4. Odnośne zapisy Statutu szkoły

I. Юридичні підстави

1.

Розпорядження Міністра Національної Освіти від 20 березня 2016 року щодо організації прийому, а також  додаткового провадження на шкільні роки 2017/2018 – 2019/2020 до трирічного загальноосвітнього ліцею, чотирьохрічного технікуму та професійної школи 1 ступеня для кандидатів, що є випускниками поточної гімназії ( Dz.U.2017.Poz. 568 з дня 14 березня 2017 року).

2.Розпорядження за номером 5/2022 Любуського Куратора Освіти від 31січня 2022 року щодо встановлення графіку діяльності в процесі прийому, а також додаткового провадження до гімназій, шкіл, надгімназійних і шкіл для дорослих на 2022/2023 навчального року.

3.Статут школи.

Відносні записи статусу школи.

II. Miejsce i rodzaj składanych dokumentów.

 1. Kandydaci do CKZIU Medyk- Medycznego Studium Zawodowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zielonej Górze zwanego dalej „szkołą” przesyłają wniosek o przyjęcie do szkoły poprzez formularz online na stronie http://medyk.zgora.pl/podanie/
  a następnie składają w sekretariacie :

  1. świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości (dopuszczalny również odpis świadectwa lub potwierdzona notarialnie kopia),
  2. wydrukowane i podpisane podanie o przyjęcie do szkoły na wybrany  kierunek nauczania  na podstawie wniosku wypełnionego online
  3. 1 zdjęcie (35mm x 45mm)
  4. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (zwolnieni z opłaty są absolwenci i uczniowie Medyka, a osoby, które złożą dokumenty do końca czerwca 2022 oraz osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności korzystają z 50 % zniżki)
  5. ewentualnie orzeczenie o niepełnosprawności
  6. Zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej osób z Ukrainy, poszkodowanych w wyniku działań wojennych po złożeniu wniosku.

II. Місце і види документів, що потрібно подати:

Кандидати до CKZIU Medyk Медичної професійної освіти ім. Марії Склодовської – Кюрі в Зеленій Гурі, далі званою «школою» надсилають заявку про прийняття до школи через он-лайн формуляр на сторінці http://medyk.zgora.pl/podanie, а потім подають документи до секретаріату, або надсилають поштою:
 • Свідоцтво про закінчення середньої школи, або атестат зрілості (можливою є також копія, або підтверджена нотаріальна копія)
 • Надрукована та підписана заява про прийняття до школи на обраний напрямок на підставі заяви, заповненої он-лайн
 • Медична довідка про відсутність протипоказань до виконання даної професії (обраного напрямку)
 • Підтвердження виконаної оплати ( звільнені від оплати є випускники школи та учні Медика, які складуть в основний термін документи до 30.06.2022 користуються 50% знижки)
 • 1 фотографія (в разі подання заявки на посвідчення особи)
 • Звільнення від сплати стартового внеску громадян України, які постраждали внаслідок бойових дій – за поданням заявки

III. Warunki przyjęcia.

 1. O przyjęciu na semestr pierwszy decyduje kolejność składania dokumentów.
 2. Dyrektor może ogłosić rekrutację uzupełniającą na wydziały, które nie uzyskały koniecznego naboru w wyniku podstawowej procedury rekrutacyjnej.

III. Умови прийняття.

1.Про прийняття на перший семестр вирішує черговість складання документів.

2.Директор може оголосити додатковий  набір на відділи, які не отримали необхідної кількості абтурієнтів в результаті основного прийому.

IV. Terminarz

 1. Składanie dokumentów:

10 maja 2022 r. – 15 czerwca 2022 r. termin podstawowy

25 lipca 2022 r. – 29 lipca 2022 r termin uzupełniający

 1. Ogłoszenie wyników wstępnych:

22 lipca 2022 r. o godz. 12.00,

a w terminie uzupełniającym 
dnia 22 sierpnia 2022 r. o godz. 12.00

 1. Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do szkoły
  dnia 29 sierpnia 2022 r.o godz. 14.00

IV.Термін.

 1. Складання документів:

10 травня 2022 р. – 15 червня 2022 р. основний термін

25 липня 2022 р. – 29 липня 2022 р.  додатковий термін

 1. Оголошення вступних результатів:

22 липня 2022 р. о 12.00  годинні,

а в додатковому терміні

дня 22 серпня 2022 р. о 12.00  годинні

 1. Остаточне оголошення списку кандидатів прийнятих до школи

дня 29 серпня 2022 р. о 14.00  годинні

V. Tryb odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

 1. Odwołanie w kwestiach wynikających z naruszenia przepisów prawa przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną należy składać w terminie do 3 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji do Dyrektora szkoły.
 2. Kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania.
 3. Decyzję podjętą przez Dyrektora szkoły uważa się za ostateczną.

V. Процедура скасування рішення шкільної  приймальної комісії

1.Скарги у питаннях, що виникають  з приводу порушення положення Закону стосовно дій Шкільної Приймальної Комісії, слід подати в термін до 3 днів після оголошення результатів прийому до директора школи.

2.Спірні питання розглядає директор протягом 7 днів від дня подання скарги.

3.Рішення, прийняте через директора школи, вважається кінцевим.

Zatwierdził:

p.o. Dyrektora

mgr inż. Jolanta Jankowska-Iwasiewicz

Затвердив:

p.o. Dyrektora

mgr inż. Jolanta Jankowska-Iwasiewicz

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

Skip to content