Zaznacz stronę

Regulamin rekrutacji

Uwaga

Rekrutacja na wszystkie kierunki zostaje przedłożona

do końca sierpnia 2017r.

Serdecznie Zapraszamy

 

 

Regulamin Rekrutacji
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze
na rok szkolny 2017/2018

 

 

 

Podstawa prawna:

 

 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. 2015.1942 z dnia 24 listopada 2015 r.)
 2. Zarządzenie nr 18/2017 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2017/2018
 3. Odnośne zapisy Statutu szkoły.

 

§ 1. Miejsce, termin i rodzaj składanych dokumentów.

 

 1. Kandydaci do CKZiU „Medyk” im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zielonej Górze zwanego dalej „szkołą” składają w sekretariacie szkoły w terminie od 15 maja 2017 r. do 26 maja 2017 r., a w terminie uzupełniającym od 07 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. następujące dokumenty:
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości (dopuszczalny również odpis świadectwa lub potwierdzona notarialnie kopia),
  • podanie o przyjęcie do szkoły na wybrany wydział,
  • 3 zdjęć (37 x 52 mm, podpisane na odwrocie),
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu, w którym chcemy się kształcić,
  • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (tylko jeżeli kandydat takie posiada),
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 2 pkt c,
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
 2. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są: oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki (podanie dostępne w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej), oraz oryginał, odpis lub potwierdzona notarialnie kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej.
 3. Integralną częścią regulaminu są załączniki, informujące w szczególności
  o obowiązujących terminach rekrutacji i kryteriach przyjęcia kandydatów na poszczególne wydziały.

 

§ 2. Warunki przyjęcia.

 

 1. O przyjęciu na semestr pierwszy decyduje, w zależności od wybranego wydziału i formy kształcenia (dziennej lub zaocznej), kolejność składania dokumentów.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:
  1. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
  2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach,
  3. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzony opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, którzy dołączyli dokumenty poświadczające powyższe okoliczności do dokumentacji wymaganej w procesie rekrutacji (§ 1 pkt 1 niniejszego regulaminu).
 3. Dyrektor może ogłosić rekrutację uzupełniającą na wydziały, które nie uzyskały koniecznego naboru w wyniku podstawowej procedury rekrutacyjnej.
 4. Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół postępowania rekrutacyjnego bezpośrednio po przeprowadzonej rekrutacji podstawowej i uzupełniającej.

 

§ 3. Terminy posiedzenia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
oraz ogłoszenia wyników rekrutacji.

 

 1. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się dn. 29 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w terminie uzupełniającym 02 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00w celu dokonania przeglądu i oceny dokumentów dostarczonych przez kandydatów.
 2. Dnia 29 czerwca 2017 r. o godz. 12.00, a w terminie uzupełniającym dnia 31 sierpnia 2017 r. nastąpi wstępne ogłoszenie wyników rekrutacji – a o godzinie 12.00 nastąpi ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do szkoły.
 3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego po zakończeniu każdego etapu rekrutacji w zespołach wybranych do przeprowadzenia rekrutacji na poszczególne wydziały.
 4. Ostateczny termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do MSZ odbędzie się dnia 07 lipca 2017 r. o godz. 12.00, a w terminie uzupełniającym dnia 31 sierpnia 2017 r. o godz. 12.00

 

§ 4. Tryb odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

 

 1. Odwołanie w kwestiach wynikających z naruszenia przepisów prawa przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną należy składać w terminie do 3 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji do Dyrektora szkoły.
 2. Kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania.
 3. Decyzję podjętą przez Dyrektora szkoły uważa się za ostateczną.

 

Zatwierdził:

 

Dyrektor
mgr Jarosław Marcinkowski

 

Załącznik 1
Obowiązujące terminy

 

lp. Terminy Zadania i czynności Uwagi
1. 15.05.2017 r.- 26.05.2017 r.
(do godz.15.00)

Termin uzupełniający
07.07.2017 r.- 12.07.2017 r.
(do godz.15.00)
Składanie dokumentów wymaganych w procedurze rekrutacyjnej przez kandydatów. W sekretariacie szkoły,
czynny: 7.00-15.00
(od poniedziałku do piątku).
2. 29.06.2017 r.
(od godz. 10.00)

Termin uzupełniający
02.08.2017 r.
(od godz. 10.00)
Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej
(etap I postępowania przeglądanie dokumentów).
Wg przyjętych w szkole procedur.
3. 29.06.2017 r.
(godz. 12.00)

Termin uzupełniający
02.08.2017 r.
(godz. 12.00)
Ogłoszenie wyników rekrutacji na poszczególne wydziały.
Możliwość przeniesienia dokumentów na wydziały, które nie uzyskały maksymalnej liczby kandydatów.
Informacje w sekretariacie szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.
4. 07.07.2017 r.
(godz. 12.00)

Termin uzupełniający
08.08.2017 r.
(godz. 12.00)
Ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji – lista osób przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. Informacje w sekretariacie szkoły, na tablicy ogłoszeń.