Zaznacz stronę

Regulamin rekrutacji

Regulamin Rekrutacji

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze

na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja zostaje przedłużona na wszystkie kierunki

do 31 sierpnia 2019r

Wszystkich chętnych Serdecznie Zapraszamy

 

Klauzula Rekrutacyjna 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 2. Zarządzenie nr 7/2019 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r.
  w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017.
 3. Odnośne zapisy Statutu szkoły.

§ 1. Miejsce, termin i rodzaj składanych dokumentów.

 1. Kandydaci do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze- Medycznego Studium Zawodowego i Szkoły Policealnej nr 1.  zwanymi dalej „szkołami” składają w sekretariacie szkoły w terminie
  od 03 czerwca 2019 r. do 13 czerwca 2019 r., a w terminie uzupełniającym
  od 28 czerwca 2019 r. do 05 lipca 2019 r
  . następujące dokumenty:
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości (dopuszczalny również odpis świadectwa lub potwierdzona notarialnie kopia),
 • podanie o przyjęcie do szkoły na wybrany wydział,
 • 3 zdjęć (37 x 52 mm, podpisane na odwrocie),
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu, w którym chcemy się kształcić,
 • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (tylko jeżeli kandydat takie posiada),
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 2 pkt c,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
 1. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są:
  oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki (podanie dostępne w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej), oraz oryginał, odpis lub potwierdzona notarialnie kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej.
 2. Integralną częścią regulaminu są załączniki, informujące w szczególności
  o obowiązujących terminach rekrutacji i kryteriach przyjęcia kandydatów na poszczególne wydziały.

§ 2. Warunki przyjęcia.

 1. O przyjęciu na semestr pierwszy decyduje, w zależności od wybranego wydziału i formy kształcenia (dziennej lub zaocznej), kolejność składania dokumentów.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:
 1. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz
  osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach,
 3. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru
  kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzony opinią publicznej
  poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, którzy
  dołączyli   dokumenty poświadczające powyższe okoliczności do dokumentacji
  wymaganej w procesie rekrutacji (§ 1 pkt 1 niniejszego regulaminu).
 1. Dyrektor może ogłosić rekrutację uzupełniającą na wydziały, które nie uzyskały koniecznego naboru w wyniku podstawowej procedury rekrutacyjnej.
 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół postępowania rekrutacyjnego bezpośrednio po przeprowadzonej rekrutacji podstawowej i uzupełniającej.

 

 

§ 3. Terminy posiedzenia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
oraz ogłoszenia wyników rekrutacji.

 1. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się dn. 24 czerwca 2019 r. o godz. 10.00
  w terminie uzupełniającym 12 lipca 2019 r. o godz. 10.00
  w celu dokonania przeglądu i oceny dokumentów dostarczonych przez kandydatów.
 2. Dnia 26 czerwca 2019 r. o godz. 12.00, a w terminie uzupełniającym
  dnia 26 lipca 2019 r.
  o godz. 12.00 nastąpi wstępne ogłoszenie wyników rekrutacji –
  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły do szkoły.
 3. Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, a także odpowiednio orzeczenia, o których mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2a-2c ustawy – Prawo oświatowe nastąpi do 27 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 oraz do 30 lipca 2019 r. do godz. 15.00 w terminie uzupełniającym.
 4. Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego po zakończeniu każdego etapu rekrutacji w zespołach wybranych do przeprowadzenia rekrutacji na poszczególne wydziały.
 5. Ostateczny termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do CKZiU odbędzie się dnia 28 czerwca 2019 r. o godz. 12.00, a w terminie uzupełniającym dnia 31 lipca 2019 r. o godz. 12.00

§ 4. Tryb odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

 1. Odwołanie w kwestiach wynikających z naruszenia przepisów prawa przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną należy składać w terminie do 3 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji do Dyrektora szkoły.
 2. Kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania.
 3. Decyzję podjętą przez Dyrektora szkoły uważa się za ostateczną.

Zatwierdził:

Dyrektor
mgr Jarosław Marcinkowski

Załącznik 1
Obowiązujące terminy

lp. Terminy Zadania i czynności Uwagi
1. 03 czerwca 2019 r. do 13 czerwca 2019 r.,

(do godz.15.00)

 

Termin uzupełniający

od 28 czerwca 2019 r. do 05 lipca 2019 r.
(do godz.15.00)

 

Składanie dokumentów wymaganych w procedurze rekrutacyjnej przez kandydatów. W sekretariacie szkoły,
czynny: 7.30-15.00
(od poniedziałku do piątku).
2. 24 czerwca 2019 r.
o godz. 10.00
Termin uzupełniający12 lipca 2019 r.
o godz. 10.00
Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej
(etap I postępowania przeglądanie dokumentów).
Wg przyjętych w szkole procedur.

 

 

3. 26 czerwca 2019 r.
o godz. 12.00,
 Termin uzupełniający26 lipca 2019 r.
o godz. 12.00
Ogłoszenie wyników rekrutacji na poszczególne wydziały.
Możliwość przeniesienia dokumentów na wydziały, które nie uzyskały maksymalnej liczby kandydatów.
Informacje w sekretariacie szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.
5. 28 czerwca 2019 r.
o godz. 12.00
 Termin uzupełniający31 lipca 2019 r.
o godz. 12.00
Ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji – lista osób przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. Informacje w sekretariacie szkoły, na tablicy ogłoszeń (oraz od 31 lipca – po zalogowaniu – na stronie internetowej www.medyk.zgora.pl )