OPIEKUN MEDYCZNY

CZAS TRWANIA NAUKI:     1,5 roku 
TRYB NAUCZANIA:                wieczorowy
ILOŚĆ SEMESTRÓW:             3 semestry

Informacje o zawodzie:

Opiekun medyczny jest jednym z zawodów medycznych, który ma uprawnienia do prowadzenia różnych czynności związanych z pacjentami m.in.: seniorami, osobami chorymi lub niesamodzielnymi.
Głównym zadaniem opiekuna medycznego jest zajmowanie się i zaspokajanie podstawowych potrzeb biologicznych, psychicznych oraz społecznych osób wymagających opieki.
Słuchacz przygotowywany jest do rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, aktywizowania oraz zwiększenia samodzielności życiowej podopiecznych oraz współpracy z całym Zespołem Terapeutyczno – Opiekuńczym w opiece nad pacjentem. Dzięki temu zawód ten spełnia bardzo ważną rolę w zakresie ochrony zdrowia oraz opieki społecznej nad pacjentami doświadczającymi różnych dolegliwości.
Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce opiekun medyczny jest zawodem medycznym, który został wpisany do klasyfikacji zawodów oraz specjalności i oznaczony jest numerem 532102.

Zajęcia praktyczne słuchaczy odbywają się w oddziałach szpitalnych, domach pomocy społecznej oraz hospicjach

Cel kształcenia:

Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji: MED.14: Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej:

 • rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • współpracy z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem medycznym,
 • pomiar i ocena podstawowych funkcji życiowych,
 • opieka nad pacjentem dializowanym, ze stomią, żywionego pozajelitowo i przez PEGA
 • udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu człowieka,
 • wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych,
 • podawanie leków doustnie i metoda iniekcji podskórnej,
 • wykonywanie ćwiczeń oddechowych i fizjoterapeutycznych zgodnie ze zleceniem,
 • wykonywania wybranych czynności medycznych w różnych podmiotach leczniczych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w środowisku domowym.

Szczegółowy katalog czynności wykonywanych przez Opiekuna medycznego znajdą Państwo na poniższej stronie internetowej: https://opiekunmedyczny.org/katalog-czynnosci-wykonywanych-przez-opiekuna-medycznego/

 

Perspektywy zatrudnienia:

 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjne
 • oddziały szpitalne (m.in.: neurologii, geriatrii, hematologii, chirurgii ogólnej, internistyczny itd.)
 • hospicja
 • środowisko domowe pacjenta
 • domy pomocy społecznej

Przedmiot nauczania:

 • Podstawy psychologii i etyki
 • Propedeutyka zdrowia i organizacja placówek służby zdrowia
 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Opieka nad pacjentem dializowanym
 • Opieka okołooperacyjna
 • Udzielenie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia
 • Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
 • Aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej
 • Pracownia czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej
 • Język obcy zawodowy
 • Język migowy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Technologie informatyczna
 • Wychowanie fizyczne
 • Podstawy działalności gospodarczej

Po ukończeniu szkoły Słuchacz otrzymuje z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej:

 SUPLEMENT EUROPASS

potwierdzający kwalifikacje we wszystkich krajach Unii Europejskiej

 

Skip to content