Zaznacz stronę

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Warszawa, 27.02.2020 r.

Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osób
powracających z krajów stwierdzono występowanie koronawirusa, jeżeli nie spełniają one kryteriów
dla przypadku podejrzanego o zakażenie lub zachorowanie.
KRYTERIA KWALIFIKACJI do dalszego postępowania: (1)
osób potencjalnie narażonych w związku
z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa lub (2) osób, które miały bliski kontakt
z osobą zakażoną.
Postępowaniu podlega osoba, która spełnia
kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne
:
a)
kryteria kliniczne
Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden
z wymienionych objawów ostrej infekcji układu
oddechowego:
– gorączka
– kaszel
– duszność
b)
kryteria epidemiologiczne
Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno
z następujących kryteriów:
– podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa
1
;
– miała bliski kontakt
2
z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z
przypadkiem
potwierdzonym
3
lub
przypadkiem prawdopodobnym
4
);
– pracowała lub przebywała jako odwiedzający
5
w jednostce opieki zdrowotnej,
w której leczono pacjentów zakażonych nowym koronawirusem.
ZALECENIA
1
Informacje o krajach/regionach z utrzymującą się transmisją
SARS-CoV-2 są dostępne pod linkiem:
https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-community-transmission-2019-ncov
2
Bliski kontakt
jest definiowany jako narażenie personelu w placówkach opieki zdrowotnej w związku z opieką
nad chorymi z SARS-CoV-2, zamieszkiwanie z pacjentem, który ma zapalenie płuc spowodowane nowym
koronawirusem zw. COVID19), praca w bliskiej odległości, przebywanie w tej samej klasie szkolnej z pacjentem
z COVID19, podróżowanie wspólnie z pacjentem COVID19 dowolnym środkiem transportu)
3
Przypadek potwierdzony
(kryteria laboratoryjne):
wykrycie kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 z materiału klinicznego potwierdzone badaniem molekularnym
ukierunkowanym na inny obszar genomu wirusa.
4
Przypadek prawdopodobny
(kryteria laboratoryjne) co najmniej jedno z następujących kryteriów:
– dodatni wynik testu w kierunku obecności koronawirusów (pan-coronavirus test),
– niejednoznaczny wynik badania wykrywającego kwas nukleinowy SARS-CoV-2.
5
na obecnym etapie dotyczy to przede wszystkim zagranicznych jednostek opieki zdrowotnej, w których
hospitalizowano osoby z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem.
2
Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego
w ciągu ostatnich 14 dni:
1) zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:
należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji
sanitarno-epidemiologicznych znajduje się tutaj:
https://gis.gov.pl/mapa/
)
lub powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-
zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (l
istę oddziałów
zakaźnych można znaleźć na stronie:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-
zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic
2) nie zaobserwowano wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni należy kontrolować
stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie
objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy, można zakończyć
kontrolę.
Jeżeli w ciągu 14 dni zaobserwowane zostaną wyżej wymienione objawy to:
należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,
lub chory powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału
obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
3) miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to:
należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-
epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła,
jakie występują u niej objawy i od kiedy).
W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem
dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor
sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki
profilaktyczne. Jednocześnie dyrektor placówki mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia
u ucznia lub pracownika powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej.
Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, ze zm.) w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na
chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lekarz przyjmujący do szpitala, miejsca izolacji
lub odbywania kwarantanny, kierując się własną oceną stopnia zagrożenia dla zdrowia publicznego,
poddaje osobę podejrzaną o zachorowanie, chorą na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce
zakaźną lub osobę narażoną na zakażenie hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie oraz badaniom.
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Krajowego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych
(dostępne na stronach: mz.gov.pl, gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus) każda osoba, która została
zakwalifikowana do dalszego postępowania medycznego, powinna być hospitalizowana w oddziale
zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu
sanitarnego.
3
Osoby nie spełniające kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie na koronawirusa powinny
być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
Postępowanie rozstrzygające podejmują pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną nowym koronawirusem?
pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż
2 metrów przez ponad 15 minut,
prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas,
osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów,
ktoś mieszkał w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, w tym samym pokoju
internatu szkolnego.
Osoby z kontaktu NIE są uważane za zakażone i jeżeli czują się dobrze i nie mają objawów choroby,
jest mało prawdopodobne, aby rozprzestrzeniły infekcję na inne osoby, jednak zaleca im się:
pozostanie w domu lub w pokoju wieloosobowym w szkole z internatem przez 14 dni od
ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar
temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności
udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i
przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel,
duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację
sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału
obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
Jeśli wyniki testów na obecność koronawirusa są ujemne u osoby zakażonej, z którą osoba
poddana kwarantannie domowej miała kontakt – państwowy inspektor sanitarny podejmuje
decyzje o wcześniejszym zdjęciu kwarantanny.
Osoby, które nie miały bliskiego kontaktu:
Rodzina i przyjaciele, którzy nie mieli bliskiego kontaktu z osobą chorą, nie muszą
podejmować żadnych środków ostrożności ani wprowadzać żadnych zmian we własnych
aktywnościach, takich jak uczęszczanie do szkoły czy pracy, chyba, że źle się poczują.
W przypadku złego samopoczucia powinni telefonicznie
powiadomić stację sanitarno-
epidemiologiczną
, aby rozważyć, czy potrzebują dalszej oceny.
Poza osobami, które są zdefiniowane jako te, które miały bliski kontakt, reszta szkoły nie
musi podejmować żadnych środków ostrożności, ani wprowadzać żadnych zmian we
własnych zajęciach w placówkach edukacyjnych. Jeśli źle się poczują, poddane zostaną
WAŻNE!
Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje
dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem
4
kwalifikacji, w zależności od objawów. To zalecenie dotyczy personelu dydaktycznego i dzieci
z klasy i placówki, które nie przebywali w bliskim otoczeniu z osobą chorą.
Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą uczniowie i pracownicy powinna zostać podjęta w
kontakcie ze służbami sanitarnymi, personelem szkoły, uczniem i jego opiekunami prawnymi.
Obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań takich jak kwarantanna dla
wszystkich osób powracających z regionów, w których stwierdzono z utrzymującą się transmisją
koronawirusa np. Włoch, czy odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.
POSTĘPOWANIE Z POMIESZCZENIAMI JEŚLI wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem
koronawirusa
W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem
koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem
sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia
dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.
PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI
Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać
o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie
ryzyka zakażenia:
1.
Często myć ręce –
instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości
dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).
Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.
K
oronawirus
jest
wirus
em
osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na
wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, że
łatwo go inaktywować prostymi środkami czystości.
Wirus przenosi się:
a)
bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające
w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia.
Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako
bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku
(strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),
b)
pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu)
przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem
człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach.
5
Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli
skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje
ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy
lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
2.
Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak
najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub
zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu
i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się
tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy
powitaniu, osoby.
3.
Zachować bezpieczną odległość
Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.
Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod
ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.
4.
Unikać dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie
oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa
z powierzchni na siebie.
5.
Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie
szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do
szkoły
Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo
obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie krajowego
konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (
https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-
krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/
).
Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać
innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą
barierę ochronną dla otoczenia.
6.
Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów,
w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia
koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły,
należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.
Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn
np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy), czy
bakteryjną (pałeczka
Haemophilus influenzae
a, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).
6
7.
Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów,
w których szerzy się koronawirus należy
starannie stosować podstawowe zasady higieny
oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to
możliwe.
8.
Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego
Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć
krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami
bezpieczeństwa żywności.
9.
Zapobiegać innym chorobom
zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku
milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne
rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje
wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie
należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania
zakażeniom koronawirusem.
10.
Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.
 Znalezione obrazy dla zapytania: jak myc rece